Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/268
Tytuł: Działalność apostolska i misyjna świętego Maksymiliana Marii Kolbego na tle ówczesnego nauczania Kościoła
Tytuły równoległe: Missionary and Apostolic Activity of St. Maksymilian Maria Kolbe in the light of contemporary Church’s Teaching
Autorzy: Nowak, Michał
Słowa kluczowe: Kolbe; apostolstwo; misje; franciszkanie; Niepokalanów; apostleship; missions; franciscans
Data wydania: 6-cze-2018
Abstrakt: Niniejsza praca jest poświęcona postaci św. Maksymiliana Marii Kolbego ze szczególnym uwzględnieniem jego działalności apostolskiej i misyjnej. Aby podkreślić specyfikę działalności o. Maksymiliana, w pierwszym rozdziale pracy ukazano szeroki kontekst ówczesnego nauczania Kościoła. Główne akcenty położono na treści dotyczące apostolstwa wyrażającego się gównie w duszpasterstwie, na wskazania dotyczące działalności misyjnej oraz na aktywność apostolską wiernych świeckich. Drugi rozdział ukazuje sylwetkę o. Maksymiliana ze szczególnym uwzględnieniem środowiska rodzinnego, odebranego wychowania w domu i w ramach Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, kształtowania ideałów życia religijnego i zakonnego. W rozdziale trzecim podjęto temat działalności apostolskiej o. Kolbego. Omówiono szeroko fundamentalną w jego apostolstwie pobożność maryjną, ukazano niezwykle dynamiczne apostolstwo poprzez prasę, przedstawiono propozycję formacji do apostolstwa dla braci w ramach klasztoru w Niepokalanowie oraz dla świeckich w ramach ruchu Rycerstwa Niepokalanej. Czwarty rozdział poświęcony jest sześcioletniemu okresowi działalności misyjnej ad gentes, którą o. Kolbe podejmował w Japonii. Rozdziały trzeci i czwarty zawierają podsumowania porównujące działalność Franciszkanina z ówczesnymi wskazaniami Kościoła. Wśród wniosków należy podkreślić wierność o. Maksymiliana wobec wskazań Kościoła przy jednoczesnej otwartości na nowe metody i sposoby działania, skuteczność podejmowanych przez niego działań oraz aktualność jego metod dla współczesnych ewangelizatorów.
Hereby thesis is dedicated to the life and deed of st. Maksymilian Maria Kolbe. The main concern is his apostolic and missionary activity. In order to underline the unique character of fr. Maksymilian’s activities, the first chapter contains the broad spectrum of Church’s doctrine in the time of his life. The most important issues are apostolic activity, rules for missionary activity and lay people’s apostolate. Second chapter depicts fr. Maksymilian’s background, including his family, education, formation within the Franciscan Order shaping his religious and ideals. The third chapter concentrates on apostolic activities of fr. Kolbe. The Author desribes the fundamental marian devotion, vivid and dynamic press apostolate along with fr. Kolbe’s proposal of brother’s apostolic formation for the Niepokalanów community and lay within the Knights of Immaculate. The fourth chapter depicts the six year long period of time, dedicated to ad gentes missions in Japan. Chapters three and four include short summaries, which allow to compare the Franciscan’s operation with contemporary Church’s rulings. Among the conclusions of the thesis one should highlight fr. Kolbe’s faithfulness to the Church’s teaching and his openness towards new methods and paradigms, as well as efficency of his pastoral and apostolic activities in every context. It is important to know, that many of his ideas are still relevant and can be useful for all doing apostolic wor as well for those, dealing with new evangelization.
Opis: Wydział Teologii, Instytut Liturgiki i Homiletyki; promotor rozprawy doktorskiej: ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/268
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Nowak_Dzialalnosc_apostolska_i misyjna_swietego_Maksymiliana_Marii_Kolbego_na_tle_owczesnego_nauczania_Kosciola.pdf2,09 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz    Poproś o kopię
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w ReKUL są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.