Zasady i zakres wykonywania przez Narodowy Bank Polski nadzoru nad systemami płatniczymi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydawnictwo KUL
Abstract
Przedmiotem rozważań są rozwiązania prawne w odniesieniu do nadzoru systemowego w obszarze funkcjonującego w Polsce systemu płatniczego. Obowiązujące w powyższym zakresie przepisy, zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym, cechują się dużym rozproszeniem. Obejmują one kwestie ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa i stabilności sektora finansowego. Celem dokonanej analizy jest pokazanie infrastruktury systemu płatniczego nadzorowanego przez Prezesa NBP oraz zwrócenie uwagi na zasady podejmowania przez bank centralny działań w omawianym zakresie. Szczególną uwagę zwrócono na Raport o nadzorze systemowym w zakresie polskiego systemu płatniczego za 2018 r., opublikowany przez NBP w grudniu 2019 r. Przyjęta w opracowaniu metodologia badań została oparta na analizie kluczowych dla tytułowego zagadnienia tekstów aktów prawnych z odniesieniem do wybranych poglądów wyrażonych w literaturze przedmiotu. Posłużono się metodą prawno-porównawczą oraz dogmatyczno-prawną. Omawiana problematyka dotyczy ważnego i stosunkowo nowego obszaru funkcjonowania banku centralnego, gdzie kluczowe cele wyznacza prawodawstwo unijne. Jednakże obszar funkcjonowania systemu płatniczego jest wyznaczony przez wewnętrzne przepisy kształtujące rynek finansowy. Zadania wypełniane w tym zakresie przez NBP determinują nowy kierunek działalności banku centralnego. Ponadto na uwagę zasługuje współpraca pomiędzy NBP a KNF. Jest to niezwykle ważne z uwagi na odpowiedzialność za utrzymanie bezpieczeństwa finansowego.
The subject of the research described are legal solutions with regards to the systemic supervision in the scope of the payment system functioning in Poland. The provisions being applicable in the above scope, both on the national level, as well as in the EU, are marked by great dispersion. They include important issues from the point of view of safety and the stability of the financial sector. The aim of the analysis is to show the infrastructure of the payment system supervised by the Chairman the National Bank of Poland and pointing out the principles of taking actions by the central bank in the discussed scope. Particular emphasis was placed on the analysis “Report on the system supervision in the Polish payment system in 2018”, published by the National Bank of Poland in December 2019. The research methodology adopted in the study was based on the analysis of legal documents with taking into account various points of reference expressed in literature on the subject. The legal-comparative and dogmatic-legal research methods were used. The discussed issues regard an important and relatively new area of functioning of the central bank, where the EU legislation appoints the key goals. However, the area of operation of the payment system is determined by internal regulations shaping the financial market. The tasks performed by the NBP in this respect determine the new direction of activity of the central bank. In addition, the cooperation between the National Bank of Poland and KNF deserves particular attention. It is extremely important due to its responsibility for keeping financial security.
Предметом рассмотрения являются правовые решения в отношении системного надзора в области платежной системы, действующей в Польше. Нормативные акты, действующие в вышеупомянутой сфере, как на национальном уровне, так и на уровне ЕС, сильно различаются. Они охватывают вопросы важные для безопасности и стабильности финансового сектора. Цель проведенного анализа – показать инфраструктуру платежной системы, контролируемую председателем Национального банка Польши, и привлечь внимание к принципам действий центрального банка в этой области. Особое внимание было уделено Отчету о системном надзоре за платежной системой Польши за 2018 год, опубликованному Национальным банком Польши в декабре 2019 года. Принятая в исследовании методология, была основана на анализе основных правовых актов, относящихся к исследуемому в настоящей статье вопросу, со ссылкой на избранные мнения, выраженные в научной литературе. Использовались сравнительно-правовой и догматико-юридический методы. Обсуждаемый вопрос касается важной и относительно новой области деятельности центрального банка, ключевые цели которой определены законодательством ЕС. Однако сфера действия платежной системы определяется внутренними нормативными актами, формирующими финансовый рынок. Задачи, выполняемые Национальным банком Польши в этом отношении, определяют новое направление деятельности центрального банка. Кроме того, заслуживает внимания сотрудничество между Национальным банком Польши и Комиссией по финансовому надзору. Оно чрезвычайно важно с точки зрения ответственности за поддержание финансовой безопасности.
Description
Keywords
bank centralny, nadzór, bezpieczeństwo finansowe, system płatniczy, central bank, supervision, financial security, payment system, центральный банк, надзор, финансовая безопасность, платежная системa
Citation
"Studia Prawnicze KUL", 2020, nr 3, s. 213-235
ISBN