Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1881
Title: Historia, współczesność i przyszłość katolickich szkół prawniczych – perspektywa amerykańska
Other Titles: History, Present and Future of Catholic Law Schools – the American Perspective
Authors: Maroń, Grzegorz
Keywords: katolicka szkoła prawnicza; katolicka tożsamość; Stany Zjednoczone; edukacja prawnicza; Catholic law school; Catholic identity; United States; legal education
Issue Date: 30-Sep-2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia Prawnicze KUL", 2019, nr 3, s. 133-164
Abstract: W artykule przedstawiono genezę, ewolucję i stan obecny katolickich szkół prawniczych w USA na tle zachodzących zmian społecznych i kulturowych. Od lat 60-70. minionego stulecia większość z nominalnie katolickich szkół prawniczych w Stanach Zjednoczonych praktycznie nie różni się od swoich świeckich odpowiedników. W ocenie Autora wyraźną katolicką tożsamość tych szkół należy kształtować, kierując się postanowieniami Konstytucji apostolskiej Jana Pawła II Ex Corde Ecclesiae. W pierwszej kolejności tożsamość ta powinna przejawiać się w działalności badawczo-dydaktycznej. Program nauczania studentów oraz twórczość naukowa wykładowców powinny uwzględniać bogatą katolicką tradycję filozoficzno-teologiczną. Katolickie szkoły prawnicze, nie tylko te w Stanach Zjednoczonych, są powołane do integralności religijnej tożsamości z pełnym profesjonalizmem, wiary z rozumem, respektowania katolickiej doktryny i moralności z działaniem ściśle naukowym i krytycznym ukierunkowanym na poszukiwanie i głoszenie obiektywnej prawdy, przekazywania wiedzy studentom z ich duchowo-intelektualną formacją.
The article presents the genesis, evolution and current status of Catholic law schools in the USA against the background of social and cultural changes. Since the 1960s and 1970s most of the nominally Catholic law schools in the United States have practically been no different from their secular counterparts. In the Au­thor’s opinion, the clear Catholic identity of those schools should be framed in the light of the provisions of Pope John Paul II’s Apostolic Constitution Ex Corde Ecclesiae. In the first place, this identity should manifest itself in the research and teaching of a wide range of legal topics. The curriculum and the scholarship of the faculty should take into account the rich Catholic philosophical and theolog­ical tradition. Catholic law schools, not only those in the United States, are called to the integrity of their religious identity with full professionalism, faith with rea­son, respect for Catholic doctrine and morality with strictly scientific and critical methodology aimed at seeking and communicating objective truth, transferring knowledge to students with their spiritual- and intellectual formation.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1881
DOI: 10.31743/sp.8900
Appears in Collections:Studia Prawnicze KUL, 2019, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maron_Grzegorz_Historia_współczesność_i_przyszłość_katolickich_szkół.pdf610.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons