Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1880
Title: Zakres dopuszczalnych zmian decyzji o pozwoleniu na budowę w świetle aktualnego orzecznictwa
Other Titles: POSSIBLE ALTERATION TO THE BUILDING PERMIT IN THE LIGHT OF CURRENT CASE LAW
Authors: Smarż, Joanna
Keywords: prawo budowlane; pozwolenie na budowę; odstępstwo od projektu i decyzji o pozwoleniu na budowę; Building Law Act; building permit; the building permit decision; non-compliance with the construction design and building permit decision
Issue Date: 30-Sep-2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia Prawnicze KUL", 2019, nr 3, s. 165-182
Abstract: Decyzja o pozwoleniu na budowę stanowi podstawę do rozpoczęcia i prowadzenia budowy lub wykonywania robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem, że muszą być one zgodne z zatwierdzonym projektem architektoniczno-budowlanym i warunkami zawartymi w decyzji o pozwoleniu na budowę. W przypadku zaś zamiaru dokonania zmian ,,istotnych” w stosunku do pierwotnie przyjętych w projekcie inwestor musi uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę. W orzecznictwie powstają wątpliwości w odniesieniu do zakresu możliwych zmian, a w związku z tym różne poglądy w tym zakresie. Za właściwą należy jednak uznać interpretację, zgodnie z którą zmiany nie mogą skutkować możliwością realizacji nowej inwestycji w stosunku do pierwotnego zamierzenia. Decydująca jest zatem ,,tożsamość” inwestycji ujęta w pierwotnym i zmienionym projekcie.
The building permit serves the basis for commencing and carrying out con­struction works other than construction of a structure or facility, with the proviso that they must comply with the approved architectural and construction design and the conditions contained in the building permit. In the case of the intention to make ‘significant’ changes compared to those originally adopted in the construc­tion design, the investor must obtain a decision to alter the building permit. In the case law, doubts arise as to the extent of possible alterations, and there­fore varied views in that respect. However, the interpretation should be consid­ered appropriate, according to which the changes may not result in the possibility of implementing a new investment in relation to the original intention. Therefore, the decisive factor is the ‘identity’ of the investment included in the original and amended construction design.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1880
DOI: 10.31743/sp.8902
Appears in Collections:Studia Prawnicze KUL, 2019, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Smarz_Joanna_Zakres_dopuszczalnych_zmian_decyzji_o_pozwoleniu_na_budowę.pdf357,97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons