Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1834
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDudzik, Sławomir-
dc.contributor.authorRumak, Ewelina-
dc.date.accessioned2021-10-18T08:57:34Z-
dc.date.available2021-10-18T08:57:34Z-
dc.date.issued2019-09-30-
dc.identifier.citation"Studia Prawnicze KUL", 2019, nr 3, s. 69-90pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12153/1834-
dc.description.abstractCelem artykułu jest określenie granic pojęcia prawnego „odpady komunalne” w odniesieniu do odpadów powstających na nieruchomościach niezamieszkałych, tj. poza gospodarstwami domowymi. Wyznaczenie tych granic ma istotne znaczenie dla zadań i kompetencji gmin w zakresie gospodarki odpadami. Determinuje m.in. zakres przedmiotowy aktów prawa miejscowego w sprawie odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a w konsekwencji także zakres organizowanych w tej sferze przez organy gminy przetargów. Autorzy opowiadają się za szerokim ujęciem analizowanego pojęcia, uzasadnionym zarówno brzmieniem odnośnych przepisów, jak i wymogami efektywnej gospodarki odpadami, za którą odpowiedzialność ponosi gmina. Zagadnienie stanowiące przedmiot artykułu jest analizowane z uwzględnieniem zarówno polskich, jak i unijnych regulacji prawnych oraz orzecznictwa.pl
dc.description.abstractThe aim of the article is to define the boundaries of the legal notion of ‘munic­ipal solid waste’ with respect to solid waste produced in uninhabited property, i.e. outside households. Setting of those boundaries has a significant meaning for tasks and competences of municipalities in the area of solid waste management. It determines, inter alia, the material scope of local legal acts concerning collec­tion of solid waste from property owners, and in consequence, also the extent of tenders organised in this field by the municipal authorities. The authors advocate a broad understanding of the analysed notion, justified by the wording of the relevant legal provisions and the effectiveness of the solid waste management for which municipalities are responsible. The subjectmatter of the article is analysed in the light of both the Polish and EU legal regulations and jurisprudence.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo KULpl
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/*
dc.subjectodpady komunalnepl
dc.subjectgospodarka odpadamipl
dc.subjectnieruchomości niezamieszkałepl
dc.subjectmunicipal solid wastepl
dc.subjectsolid waste managementpl
dc.subjectuninhabited propertypl
dc.titleOdpady komunalne powstające na nieruchomościach niezamieszkałych. Problematyka prawnapl
dc.title.alternativeMunicipal Waste Produced on Uninhabited Properties. Legal Issuespl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.identifier.doi10.31743/sp.8891-
Appears in Collections:Studia Prawnicze KUL, 2019, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dudzik_Slawomir_Rumak_Ewelina_Odpady_komunalne.pdf443.43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons