Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1819
Title: Włączmy kamerki. Z doświadczeń edukacji zdalnej w szkole i na uczelni
Authors: Domagała-Zyśk, Ewa
Keywords: pandemia; pandemic; niepełnosprawność; disability; specjalne potrzeby edukacyjne; special educational needs; edukacja włączająca; inclusive education; harcerstwo; scouting; edukacja włączająca; inclusive education; duszpasterstwo; pastoral care; zmęczenie pracą i edukacją zdalną; zoom fatigue; niepełnosprawność ruchowa; motor disability; niesłyszący; deaf
Issue Date: 28-Sep-2021
Abstract: Niniejsza publikacja składa się z dwóch części: pierwsza z nich przedstawia badania wykonane w przedszkolach i szkołach, zarówno wśród uczniów, jak i ich nauczycieli i rodziców. Dwa teksty, pierwszy autorstwa Agnieszki Amilkiewicz-Marek dotyczący miejsca i roli rodziców w nauczaniu zdalnym, oraz drugi – Katarzyny Śliz przedstawiający doświadczenia nauczycieli – są artykułami kontynuującymi zeszłoroczne badania. Pokazano w nich i przeanalizowano nie tylko aktualne doświadczenia badanych osób, ale wskazano na dynamikę zmian, która dokonała się w okresie ostatniego roku. Kolejne dwa teksty tej części dotyczą doświadczeń edukacji przedszkolnej: Katarzyna Szolginia przedstawia dobre praktyki zdalnej edukacji przedszkolnej w kontekście animowania gier i zabaw z dziećmi trzy- i czteroletnimi, natomiast Urszula Kmita dzieli się doświadczeniem pracy online z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i możliwościami kontynuowania tej formy edukacji także w okresie post-pandemicznym. Agnieszka Siedliska przedstawia po raz kolejny doświadczenia zdalnej pracy logopedycznej, także w kontekście wykorzystania tej specyficznej formy ‘teleporady” w regularnej praktyce logopedycznej. Julia Zyśk natomiast kontynuuje analizę metody harcerskiej, wskazując na jej walory w pracy wychowawczej w okresie pandemii i nie tylko. Druga część monografii obejmuje doświadczenia edukacji zdalnej na uczelni. Pierwsze trzy teksty dotyczą samopoczucia studentów w sferze psychologicznej, fizycznej i duchowej. Studentka psychologii, Weronika Grygierzec, analizuje w niej zjawisko nowej formy lęku społecznego – lęku w sytuacjach związanych z edukacja zdalną, a Emilia Dyczkowska – studentka pedagogiki – pisze o zmianach w zakresie aktywności fizycznej studentów w czasie lockdownu, a Marcelina Koncewicz – studentka prawa – o doświadczeniach religijnych studentów pozbawionych w okresie pandemii możliwości korzystania z tradycyjnego duszpasterstwa akademickiego. Kolejne cztery teksty w tej części dotyczą studentów z niepełnosprawnościami: Paulina Korach kontynuuje analizę doświadczeń studentów z niepełnosprawnością ruchu, natomiast Beata Gulati, Maria Skoczyńska i Paulina Lewandowska przedstawiają ogólnopolskie i międzynarodowe doświadczenia studentów niesłyszących i słabosłyszących, w kontekście uczenia się języka obcego w formie online, skuteczności nauczania wspomaganego technologicznie oraz zoom fatigue – zmęczenia edukacją zdalną.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1819
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wlaczmy_kamerki_z_doswiadczen_edukacji_zdalnej.pdf5,58 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons