Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1809
Title: Znaczenie liturgii w procesie integralnego rozwoju człowieka. Liturgika a pedagogika
Other Titles: The Importance of Liturgy in the Process of Integral Human Development. Liturgics and Pedagogy
Authors: Opiela, Maria Loyola
Keywords: liturgia, liturgika, pedagogika, integralny rozwój, wychowanie liturgiczne; liturgy, liturgics, pedagogy, integral development, liturgical education
Issue Date: 2020
Publisher: Towarzystwo Naukowe KUL
Citation: Liturgia w relacji do nauk pozateologicznych, red. W. Pałęcki, A. Megger, Studia Liturgiczne t. 16, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2020, s. 11-30.
Abstract: Celem artykułu jest ukazanie znaczenia liturgii w procesie integralnego rozwoju człowieka, których wartość i skuteczność zarówno wyjaśnia jak i warunkuje rozumienie oraz wykorzystanie dorobku liturgiki i pedagogiki. Istnieje zatem potrzeba poznania istoty ich rozwiązań teoretycznych i wskazań praktycznych, by wspomaganie całożyciowego procesu integralnego rozwoju człowieka prowadziło do świętości i osiągnięcia zbawienia. Pedagogika jako dyscyplina zajmująca się człowiekiem podejmuje problem uwarunkowań osobowych i społecznych jego pełnego rozwoju oraz metody jego wspomagania przez integralne wychowanie. Liturgika jako dyscyplina teologiczna, zajmująca się wydobywaniem całego bogactwa treściowego liturgii, w której odkrywa dynamiczną obecność Chrystusa, pozwalającą dostrzec w niej źródło i środowisko życia, pomaga przez widzialne ceremonie, celebrującym je odkrywać Boga żyjącego i działającego coraz wyraźniej w ich życiu i uzdalniającego ich do odpowiedzi miłości na miłość Boga. Od wzajemnego korzystania z dorobku tych dyscyplin w dużej mierze zależy integralny rozwój osoby oraz skuteczność wychowania liturgicznego. Należy zatem dbać o synergię liturgiki i pedagogiki.
The aim of the article is to show the importance of liturgy in the process of integral human development, whose value and effectiveness both explains and conditions the understanding and use of the achievements of liturgics and pedagogy. Therefore, there is a need to know the essence of their theoretical solutions and practical indications, so that the support of the whole life-long process of integral human development leads to holiness and salvation. Pedagogy as a discipline dealing with man takes up the problem of personal and social conditions of his full development and the methods of its support by integral education. The liturgics, as a theological discipline that explores the richness of the content of the liturgy, in which it discovers the dynamic presence of Christ, allowing one to see in it the source and environment of life, helps through visible ceremonies, celebrating it, to discover God living and acting more and more clearly in their lives and enabling them to respond with love to the love of God. The integral development of the person and the effectiveness of liturgical education depend to a large extent on the mutual use of the achievements of these disciplines. The synergy between liturgics and pedagogy should therefore be fostered.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1809
ISBN: 978-83-7306-937-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Opiela__Maria_Loyola_Znaczenie_liturgii_w_procesie_integralnego_rozwoju_czlowieka.pdf262,02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons