Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1801
Title: Porozumienia w sprawie regulacji stosunków między państwem i niekatolickimi związkami wyznaniowymi we włoskim porządku prawnym
Authors: Stanisz, Piotr
Keywords: prawo wyznaniowe; Republika Włoska; relacje państwo-kościół; zasada bilateralności; stosunki między państwem i związkami wyznaniowymi; forma regulacji stosunków między państwem a kościołami; konkordaty; umowy państwowo-kościelne; związek wyznaniowy; Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. (art. 25 ust. 5); Konstytucja Republiki Włoskiej z 22 grudnia 1947 r. (art. 8 ust. 3); ustawy wyznaniowe
Issue Date: 2007
Publisher: Wydawnictwo KUL
Abstract: Monografia jest wkładem w dyskusję na temat możliwości realizacji art. 25 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Przedstawia ona i ocenia układowy system regulacji stosunków między państwem i niekatolickimi związkami wyznaniowymi, który został ukształtowany na podstawie włoskiego pierwowzoru tego przepisu konstytucyjnego (art. 8 ust. 3 Konstytucji Republiki Włoskiej z 22 grudnia 1947 r.). Do szczegółowych problemów poruszanych w pracy należą m.in. kryteria selekcji związków wyznaniowych dopuszczanych do rokowań, sposób prowadzenia negocjacji, specyfika procedury ustawodawczej znajdującej zastosowanie w odniesieniu do ustaw uchwalonych na podstawie porozumień, szczególne cechy tych ustaw oraz treść unormowań przyjętych w uzgodnieniu ze związkami wyznaniowymi i ich relacja do norm odnoszących się do grup religijnych, których sytuacja prawna nie została uregulowana w trybie dwustronnym.
Description: Spis treści: Wykaz skrótów, Wstęp, Rozdział I. Kontekst historyczno-prawny: 1. Zarys sytuacji prawnej związków wyznaniowych przed uchwaleniem konstytucji z 1947 roku; 2. Kwestie wyznaniowe w pracach konstytuanty; 3. Konstytucyjne podstawy włoskiego prawa wyznaniowego; 4. Historia realizacji art. 8 ust. 3 Konstytucji Republiki Włoskiej; 5. Podsumowanie. Rozdział II. Specyfika porozumień: 1. Strony; 2. Natura prawna; 3. Funkcje; 4. Przedmiot; 5. Forma, struktura i stylistyka; 6. Systematyka; 7. Podsumowanie. Rozdział III. Zawarcie i wykonanie porozumień: 1. Przystąpienie do rokowań; 2. Sposób prowadzenia negocjacji; 3. Przeniesienie treści porozumień do projektów ustaw; 4. Podsumowanie. Rozdział IV. Formalna charakterystyka ustaw aprobujących porozumienia: 1. Procedura legislacyjna; 2. Ustawy aprobujące porozumienia w systemie źródeł prawa; 3. Nowelizacja uzgodnionego reżimu prawnego; 4. Uchylanie ustaw aprobujących porozumienia; 5. Metody opracowywania norm wykonawczych; 6. Podsumowanie. Rozdział V. Obowiązujące rozwiązania układowe: 1. Zasady podstawowe; 2. Szczegółowe gwarancje wolności praktykowania religii; 3. Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego; 4. Status prawny jednostek organizacyjnych o charakterze wyznaniowym; 5. Finansowanie działalności związków wyznaniowych; 6. Działalność oświatowa i wychowawcza; 7. Budynki służące celom kultowym oraz wyznaniowe miejsca pochówku; 8. Ochrona dóbr kultury o charakterze religijnym; 9. Podsumowanie. Zakończenie; Źródła; Literatura.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1801
ISBN: 978-83-7363-579-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPPKiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stanisz_Piotr-Porozumienia_w_sprawie_regulacji_stosunkow_miedzy_panstwem.pdfCałość książki1,94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons