Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1747
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorOpiela, Maria Loyola-
dc.date.accessioned2021-06-16T08:00:06Z-
dc.date.available2021-06-16T08:00:06Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12153/1747-
dc.description.abstractPrzewodnik metodyczny do „Programu wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego” zawiera tygodniowe plany pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz propozycje praktycznej ich realizacji w ciągu dnia w przedszkolu dla osiągania celów wychowania i kształcenia z uwzględnieniem indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. W realizacji treści we wszystkich obszarach rozwoju dziecka, wpisanych w pory roku kalendarzowego i liturgicznego, nauczyciel buduje odpowiednie procedury, których kierunek jest zaproponowany w programie. Sposób organizacji takiego integralnego podejścia zawarty jest w proponowanych tygodniowych planach pracy i ich praktycznej realizacji. Propozycje te można z powodzeniem wykorzystać, po odpowiednim dostosowaniu, realizacji celów obecnego wydania „Programu wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego”.pl
dc.description.abstractMethodological guide to the „Preschool education programme based on the pedagogical conception by Bl. Edmund Bojanowski” contains weekly plans of upbringing and didactic work and proposals of their practical implementation during the day in the kindergarten in order to achieve the objectives of upbringing and education, taking into account individualization of work depending on the needs and abilities of children. In the implementation of content in all areas of child development, inscribed in the calendar and liturgical seasons, the teacher builds appropriate procedures, the direction of which is proposed in the program. The way of organizing such an integral approach is contained in the proposed weekly work plans and their practical implementation. These proposals can be successfully used, after appropriate adaptation, to achieve the objectives of the current edition of the „Preschool education programme based on the pedagogical conception by Bl. Edmund Bojanowski”.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Milleniumpl
dc.subjectdziecko, nauczyciel, program, plan pracy wychowawczo-dydaktycznej, opieka, wychowanie, nauczanie, koncepcja Edmunda Bojanowskiegopl
dc.subjectchild, teacher, programme, plan of educational and didactic work, care, education, teaching, Edmund Bojanowski's conceptionpl
dc.titleOchronić wychowując. Przewodnik metodyczny do „Programu wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego”, cz. 2pl
dc.title.alternativeProtect by educating. Methodological guide to the "Preschool education programme based on the pedagogical conception by Bl. Edmund Bojanowski", part 2pl
dc.typeMateriały dydaktycznepl
dc.identifier.AlternativeLocation978-83-929442-4-9-
Appears in Collections:Materiały dydaktyczne (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
marzec.pdf1,11 MBAdobe PDFView/Open
kwiecień.pdf1,05 MBAdobe PDFView/Open
maj.pdf1,27 MBAdobe PDFView/Open
czerwiec.pdf770,72 kBAdobe PDFView/Open
Ochronic_wychowujac_cz._2.pdf530,88 kBAdobe PDFView/Open
Opiela_Ochronic_wychowujac_cz._II_okladka.pdf451,37 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.