Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1726
Title: Polityka informacyjna Kościoła katolickiego w Polsce po 1993 roku. Studium z edukacji medialnej
Other Titles: Information policy of the Catholic Church in Poland after 1993. A study in media education
Authors: Kusiak, Rafał
Keywords: Kościół; informacja; przekaz; media; Polska; Church; information; message; media; Poland
Issue Date: 1-Jun-2021
Abstract: Posługianie się informacją i jej przepływ pomiędzy podmiotami komunikacji jest niezbędnym środkiem w duszpasterstwie KOścioła katolickiego. Przekaz wiary dokonuje się przy zastosowaniu odpowiednich technik, narzędzi i środków komunikowania. Za proces transferu wiadomości dostarczanych do Kościoła katolickiego w Polsce i udostępnianych kolejnym podmiotom odpowiedzialna jest polityka informacyjna, czyli strategia tworzenia, korzystania, gromadzenia i przepływu informacji. Od 1993 roku, po przemianach ustrojowych oraz zawarciu umowy między Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską, możliwe staje się pełne wykorzystanie nowoczesnych technik przekazu w prowadzonej misji duszpasterskiej. Kościół katolicki w procesie tworzenia, wykorzystywania, gromadzenia i przepływu informacji stosuje coraz nowocześniejsze narzędzia, które ułatwiają dostęp treści wiary, umożliwiają komunikację dwukierunkową oraz kształtują wizerunek instytucji kościelnych. Ostatnie dziesięciolecia pokazują znaczny rozówj środków społecznego przekazu, powstawanie nowych technologii komunikacyjnych, z których coraz chętniej Kościół w Polsce korzysta dla prowadzonej przez siebie działalności ewangelicznej.
The use of information and its flow between the subjects of communication is an indispensable means in the pastoral care of the Catholic Church. The transmission of faith is carried out using appropriate techniques, tools and means of communication. Information policy, i.e. the strategy of creating, using, collecting and transferring information, is responsible for the process of transferring messages delivered to the Catholic Church in Poland and made available to other entities. Since 1993, after the political changes and the conclusion of an agreement between the Republic of Poland and the Holy See, it has become possible to fully use modern communication techniques in the conducted pastoral mission. In the process of creating, using, collecting and transferring information, the Catholic Church uses more and more modern tools that facilitate access to content of faith, enable two-way communication and shape the image of church institutions. Recent decades have shown a significant development of the means of social communication, the emergence of new communication technologies, which the Church in Poland is more and more willing to use for evangelical activity.
Description: Wydział Teologii, Instytut Nauk Teologicznych; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Jarosław Piotr Woźniak
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1726
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kusiak_Polityka_informacyjna_Kosciola_katolickiego_w_Polsce.pdf
  Restricted Access
2,32 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item recordItems in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.