Wartość wychowawcza wspólnoty w odniesieniu do wybranych koncepcji antropologicznych

Abstract
W prezentowanym artykule chciałem zwrócić uwagę na to, że konkretna koncepcja aksjologiczna jest ona zależna od wcześniej przyjmowanej (bardziej lub mniej świadomie) koncepcji antropologicznej. W tym miejscu – owszem – dokonuje się wybór, nieraz uwarunkowany czynnikami filozoficznymi, ideologicznymi czy światopoglądowymi, ale dojrzałość pedagogiczna powinna skłaniać wychowawców, by na płaszczyźnie aksjologicznej konsekwentnie realizowali podjęte wcześniej rozstrzygnięcia antropologiczne. Tak ogólnie zarysowane przekonanie starałem się pokazać na przykładzie wybranego obszaru badawczego, którym było zagadnienie związku antropologii i wartości wychowawczej wspólnoty. Generalizując – a zarazem w pewien sposób upraszczając wielość koncepcji antropologicznych – przyjąłem podział dychotomiczny: kolektywizm i indywidualizm. Dzięki temu zostały zbudowane bardzo ogólne schematy antropologiczne, które mogły być następnie egzemplifikowane w badaniach bardziej szczegółowych. To również podjąłem i dlatego wybrałem koncepcję personalistyczną i genetyczną, które – moim zdaniem – mają duże znaczenie we współczesnej refleksji naukowej nad człowiekiem.
In the article presented, I wanted to draw attention to the fact that a particular axiological conception is dependent on previously accepted (more or less consciously) anthropological conception. At this point - yes - a choice is made, sometimes conditioned by philosophical, ideological or world-view factors, but pedagogical maturity should induce educators to consistently implement on the axiological level the anthropological decisions taken earlier. I tried to show such a generally outlined conviction on the example of a selected research area, which was the issue of the relationship between anthropology and the value of the educational community. Generalizing - and at the same time in a way simplifying the multitude of anthropological concepts - I assumed a dichotomous division: collectivism and individualism. Thanks to this, very general anthropological schemas were constructed, which could then be exemplified in more specific research. I also took this up and that is why I have chosen personalistic and genetic concepts, which - in my opinion - are of great importance in contemporary scientific reflection on man.
Description
Keywords
wspólnota; wychowanie; wartość; antropologia, community, education, value, anthropology
Citation
Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika, t. 30, nr 422, r. 2014, s. 27-47
ISBN