Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1650
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorJeziorański, Marek-
dc.contributor.authorBraun, Katarzyna-
dc.date.accessioned2021-04-28T11:04:41Z-
dc.date.available2021-04-28T11:04:41Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citation"Roczniki Pedagogiczne" 2013, t. 5(41), nr 4, s. 73-97pl
dc.identifier.issn2080-850X-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12153/1650-
dc.description.abstractWolontariat jest zjawiskiem społecznym, które w ostatnich latach bardzo szybko się rozwija. Szczególnie ważną grupą wiekową są tu ludzie młodzi. To właśnie wśród nich ruch ten znajduje najwięcej zwolenników. Ten etap w rozwoju człowieka jest szczególnie interesujący dla pedagogów, zwłaszcza ze względu na stale rosnące znaczenie grup społecznych (rówieśniczych) dla młodego człowieka. Artykuł poszukuje punktów zbieżnych w mniej lub bardziej zorganizowanym i ustrukturalizowanym ruchu społecznym z jednej strony, a badaniami pedagogicznymi z drugiej. Studia wychodzą od dwóch źródeł - analizy wybranych teorii pedagogicznych, ukazujących rozwój osobowy człowieka w kontekście społecznym, oraz analizy praktyki pedagogicznej i pedagogicznych badań empirycznych nad wolontariatem. Oznacza to, że są to dwie, w pewnym sensie niezależne, drogi, z których pierwszą można określić jako dedukcyjną, a drugą - jako indukcyjną.pl
dc.description.abstractVoluntary service is a social phenomenon that has been developing rapidly in the recent years. Young people are an especially important age group here. It is among them that the movement finds most followers. This stage in a man’s development is particularly interesting for pedagogues, especially because of the ever growing significance of social (peer) groups for a young man. The article looks for coinciding points in a more or less organized and structuralized social movement on the one hand, and pedagogical research on the other. The studies start from two sources – an analysis of selected pedagogical theories showing a man’s personal development in a social context, and an analysis of pedagogical practice and pedagogical empirical research into voluntary service. This means that these are two, in a sense independent, ways, the former of which may be described as a deductive one, and the latter – as an inductive one.pl
dc.language.isoplpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectwolontariat, personalizm, edukacja, poświęcenie, zaangażowaniepl
dc.subjectvoluntary service, personalism, education, self-devotion, involvement.pl
dc.titleWychowawcze znaczenie wolontariatu w perspektywie teorii i praktyki pedagogicznejpl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.identifier.AlternativeLocationhttps://ojs.tnkul.pl/index.php/rped/article/view/2370/2045-
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Braun_Jeziorański_Wychowawcze_znaczenie_wolontariatu.pdf284,79 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons