Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1632
Title: The Lublin Philosophical School: History - Conceptions - Disputes
Authors: Lekka-Kowalik, Agnieszka
Gondek, Paweł
Keywords: Lublin school of philosophy; classical philosophy; realism; metaphysics; being; person; wisdom; lubelska szkoła filozoficzna; filozofia klasyczna; realizm; metafizyka; byt; osoba; mądrość
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo KUL
Series/Report no.: Filozofia klasyczna na KUL-u;
Classical philosophy at the KUL;
Abstract: The monograph presents the Lublin Philosophical School, known also as the Lublin School of Classical Philosophy, which originated at the Catholic University of Lublin as an educational program and a style of practicing philosophy. The title of the introduction grasps the main message of the school: fidelity to the truth - fidelity to reality. The authors - K. Stępień, W. Dłubacz, P. Gondek, A. Maryniarczyk, A. Gudaniec, T. Duma, B. Czernecka-Rej, A. Lekka-Kowalik, S. Majdański - discuss the processes of building foundations of the school and the determinants of "classicality" that shape its specificity. The subtitle of the monograph determines the arrangement of the texts. Historical articles show the socio-intellectual and organizational context of the school's creation and its place in the philosophical tradition. Systematic articles analyze the key conceptions of realistic metaphysical philosophy, including understanding the human as a person. Meta-subject articles concern the philosophical inspirations of the school, the specificity of the language and methods of metaphysics, non-classical logics developed by the school's members, and disputes carried on within the school. S. Majdański's text is a testimony and reflection on the conditions of the school's functioning and a sketch of the personalities of its main masters. The monograph also contains two articles by the schoo's founding fathers: Fr. Professor Mieczysław A. Krąpiec, OP and Rev. Professor Stanisław Kamiński. The collected articles show the topicality of this way of philosophizing which is programmatically open to new experiences. The book ends with a subject and personal index, an extensive bibliography, and a set of photographs.
Monografia przedstawia Lubelską Szkołę Filozoficzną, zwana także Lubelską Szkołą Filozofii Klasycznej, która wykształciła się na Katolickm Uniwersytecie Lubelskim jako program dydaktyczny i styl uprawiania filozofii. Tytuł wstępu oddaje zasadnicze przesłanie szkoły: wierność prawdzie – wierność rzeczywistości. Autorzy tekstów – K. Stępień, W. Dłubacz, P. Gondek, A. Maryniarczyk, A. Gudaniec, T. Duma, B. Czernecka-Rej, A. Lekka-Kowalik, S. Majdański – omawiają procesy budowania fundamentów szkoły oraz wyznaczniki „klasyczności”, które charakteryzują jej specyfikę. Podtytuł monografii wyznacza układ tekstów. Artykuły historyczne ukazują społeczno-intelektualny i organizacyjny kontekst powstania szkoły oraz jej miejsce w tradycji filozoficznej. Artykuły systematyczne analizują kluczowe koncepcje szkoły. Artykuły metaprzedmiotowe dotyczą inspiracji szkoły, specyfiki języka i metod metafizyki, logik nieklasycznych rozwijanych w obrębie szkoły oraz toczonych w ramach szkoły sporów. Tekst S. Majdańskiego jest świadectwem i refleksją nad uwarunkowaniami funkcjonowania szkoły oraz szkicem osobowości jej głównych mistrzów. Monografia zawiera też dwa artykuły ojców-założycieli: o. Mieczysława Alberta Krąpca OP i ks. Stanisława Kamińskiego. Zebrane artykuły pokazują aktualność tego sposobu filozofowanianie, który jest programowo otwarty na nowe doświadczenia. Książkę zamyka indeks rzeczowy i osobowy, obszerna bibliografia oraz zbiór fotografii.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1632
ISBN: 978-83-8061-902-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WKUL)
Książki/rozdziały (WF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lekka-Kowalik_Agnieszka__Gondek_Pawel_-_The_Lublin_Philosophical_School.pdfKsiążka9,87 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons