Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1621
Title: The National Air Pollution Control Programme in Poland – Selected Legal Issues
Authors: Radecka, Ewa
Keywords: air; NEC Directive; air protection
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Review of European and Comparative Law" 2020, T. 40, nr 1, s. 7-23
Abstract: Niniejszy artykuł skupia się na wskazaniu zobowiązań Polski wynikających z art. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE[1]. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie rozwiązań prawnych przyjętych w krajowym programie ograniczania zanieczyszczeń powietrza (dalej: KPOZP) w Polsce, z wcześniejszym umiejscowieniem tego dokumentu na tle innych prawnych instrumentów ochrony powietrza, oraz ocena jego skuteczności.
The article focuses on Poland’s obligations arising from Article 6 of the Directive (EU) 2016/2284 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2016 on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants, amending Directive 2003/35/EC and repealing Directive 2001/81/EC[1]. The objective of the article is to present legal solutions adopted in the National Air Pollution Control Programme (further referred to as the NAPCP) in Poland. This is preceded by an analysis of this document in the context of other legal instruments for environmental protection, and an evaluation of its effectiveness.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1621
DOI: https://doi.org/10.31743/recl.4981
ISSN: 2545-384X (eISSN)
Appears in Collections:Review of European and Comparative Law, 2020, Vol. 40, No 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Radecka_Ewa_The_national_air_pollution_control_programme_in Poland.pdf560,29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons