Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1408
Title: Stan zachowania szesnastowiecznych druków biblijnych z kolekcji Biblioteki Fundacji Wiktora h. Baworowskiego we Lwowie
Other Titles: THE STATE OF PRESERVATION OF SIXTEENTH-CENTURY BIBLE PRINTS FROM THE COLLECTION OF THE COUNT WIKTOR BAWOROWSKI FOUNDATION LIBRARY IN LVIV
Authors: Maciąg, Tadeusz
Keywords: druki biblijne; Biblia; ocena stanu zachowania; biblical prints; the Bible; preservation state evaluation
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne" 2020, T. 113, s. 237-250
Abstract: Badanie stanu zachowania XVI-wiecznych druków biblijnych z kolekcji Biblioteki Fundacji Wiktora h. Baworowskiego we Lwowie przeprowadzono metodą opisową z autopsji. Ocenę każdego woluminu poszerzono dodatkowo o ocenę stopnia zakwaszenia papieru, zniszczenia biologiczne, a także wykonano prosty test na zginanie. Osobno oceniano uszkodzenia oprawy, konstrukcji książki i bloku starodruku. Po dokonaniu ocen cząstkowych egzemplarz klasyfikowano do jednej z czterech kategorii. Badaniu poddano 17 zachowanych egzemplarzy, spośród których 10 jest w nienajlepszym stanie zachowania i powinny zostać wyłączone z użytkowania. Papier pod względem wytrzymałości mechanicznej jest w bardzo dobrym stanie. Książki nie wymagają odkwaszania. Na podstawie wizualnej analizy zniszczeń biologicznych można stwierdzić, że księgozbiór w przeszłości nie był przechowywany w najlepszych warunkach, o czym świadczą zniszczenia wywołane przez owady i grzyby, a także zaplamienia i zacieki na papierze.
Evaluation of the preservation state of sixteenth-century biblical prints from the collection of the Count Wiktor Baworowski Foundation Library in Lviv was conducted using the descriptive method from the autopsy. The evaluation of each volume was additionally extended by the assessment of the degree of acidity of the paper, biological damage; a simple bending test was also performed. Damages to the binding, book structure and old print block were assessed separately. After the partial assessments, the copy was classifi ed into one of four categories. 17 preserved copies were tested, of which 10 are in poor condition and should be taken out of service. The paper is in very good condition in terms of mechanical strength. The books require no deacidifi cation. On the basis of a visual analysis of the biological damage, it can be concluded that the book collection was not stored in optimal conditions in the past, as evidenced by the damage caused by insects and fungi, as well as stains and streaks on paper.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1408
DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.10006
Appears in Collections:Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 2020, T. 113

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maciag_Tadeusz_Stan_zachowania_szesnastowiecznych_drukow_biblijnych_z_kolekcji_biblioteki_fundacji_Wiktora_Baworowskiego_we_Lwowie.pdf314,14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons