Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1252
Title: Dylematy moralne człowieka w obliczu wojny w twórczości Vasila Bykau (1924-2003)
Other Titles: Moral dilemmas of man facing war in the works of Vasil Bykau (1924-2003)
Authors: Halubkova, Darya
Keywords: dylematy moralne; wybór moralny; wojna; II wojna światowa; Vasil Bykau; moral dilemmas; moral choice; war; World War II
Issue Date: 25-Jun-2020
Abstract: Praca jest wynikiem analizy twórczości białoruskiego pisarza Vasila Bykaua (1924-2003). W twórczości tej dominuje problematyka wojenna. Opisując własne doświadczenia związane z uczestnictwem w II wojnie światowej, Pisarz podejmuje wiele kwestii moralnych. Analizuje nie tylko przyczyny i skutki wojny, ale przedstawia także szereg postaw, jakie człowiek może przyjąc w warunkach konfliktu zbrojnego. szczeólne miejsce w literaturze Bykaua zajmuje jednak problem trudnych wyborów, z których każdy wydaje się zły. Wojna bowiem stanowi szczególne źródło dylematów moralnych. Bykau stara się rozwiązywać te dylematy w oparciu o przyjęte kryteria: autorytet Boga i jego przykazań, sumienie oraz człowieczeństwo. najważniejsze pytania stawiane przez Pisarza dotyczą stosunku do życia i śmierci, wzajemnych odniesień bezpośrednich uczestników walk, stosunku wojsk do ludności cywilnej, relacji człowieka do tzw. dóbr zewnętrznych osoby oraz do prawa stanowionego. Nie ulega wątpliwosci, że na twórczości Pisarza odbiła się jego osobowość i historia życia, a także kontekst historyczny, w którym tworzył, a więc sytuacja na Białorusi podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Bykau wniósł niewątpliwy wkład w rozwój kultury i języka białoruskiego. jest symbolem umiłowania ojczyzny. również jego refleksja moralna zasługuje na uznanie.
The thesis is the result of an analysis of the work of the Belarusian writer Vasil Bykau (1924-2003). which is dominated by the issues of war. In describing his own experiences of participating in World War II, the Writer brings up many moral issues. Not only does he analyze the causes and effects of war, but also presents a context of an armed conflict. A special place in his literature, however, belongs to the problem of difficult choices, each of which seems wrong. war is a particular source of moral dilemmas. Bykau tries to solve them based on accepted criteria: the authority of God and His commandments, conscience and humanity. the most important questions posed by the Writer concern the attitude to life and death, the mutual intercourse of the direct participants in the fighting, the attitude of man to so-called external goods of a person and to the constituted law. There is no doubt that the writer's work was influenced by his personality and life story, as well as the historical context in which he created his literature, i.e. the situation in Belarus during and after World War II. Bykau made an undoubted contribution to the development of Belarusian culture and language. He is a symbol of love for the motherland. His moral reflection is worth appreciation as well.
Description: Wydział Teologii, Instytut Nauk Teologicznych; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1252
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Halubkova_Darya_Dylematy_moralne_czlowieka_w_obliczu_wojny.pdf1,36 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.