Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1241
Title: Renewal of human work in Africa. A study in the light of John Paul II's teacjing during his apostolic visits to Africa
Other Titles: Odnowienie ludzkiej pracy w Afryce. Studium w świetle nauczania Jana Pawła II podczas jego apostolskich wizyt w Afryce
Authors: Obeleagu, Patrick
Keywords: praca; struktury grzechu; Afryka; Ubuntu; Jan Paweł II; work; styructural sin; Africa; John Paul II
Issue Date: 17-Jun-2020
Abstract: W Afryce wielu robotników jest zmuszonych do wielogodzinnej pracy w opłakanych warunkach, nie mając pewności otrzymania należnego wynagrodzenia na koniec miesiąca. Wśród innych nieludzkich warunków, z jakimi zmagają się afrykańscy robotnicy, jest brak odpowiedzialności i nadużycie władzy. Na kontynencie, który eksportuje miesięcznie bogactwa naturalne wartości 1bln dolarów, żaden Afrykańczyk nie powinien żyć ani w warunkach biedy, ani bezrobocia. Uwaga tej rozprawy koncentruje się właśnie na tych zagadnieniach w kontekście zorganizowanej pracy w społeczeństwie afrykańskim, jak traktowani są afrykańscy robotnicy oraz jakie rozwiązania zaproponować na "kwestię robotniczą" (Centesimus annus, 5), to jest na konflikt między kapitałem a pracą. Praca składa się z 4 rozdziałów. W pierwszym rozdziale zakłada się i przewiduje reformę i odnowę pracy ludzkiej w Afryce. W drugim rozdziale uwaga zwraca się ku źródłom tej odnowy. Trzeci rozdział odnosi się do różnych aspektów pracy człowieka w Afryce. Natomiast ostatni, czwarty rozdział omawia znaczenie odnowy tradycyjnej etyki pracy w Afryce przez chrześcijańską nową ewangelizację. Rozprawa zwraca uwagę na struktury grzechu, które odpowiadają za większość przyczyn prowadzących do zdeprecjonowania pracy ludzkiej w Afryce. W związku z tym chodzi o zapewnienie, że chrześcijańska etyka pracy w Afryce zostanie odnowiona w taki sposób, by odzwierciedlać zasady i wartości, z których najważniejsza jest ludzka godność. Rozprawa prowadzi do konkluzji, że nauczanie Jana Pawła II podczas jego podróży apostolskich do Afryki przychodzi z pomocą takiej odnowie pracy ludzkiej w Afryce.
Many workers in Africa are subjected to long hours in miserable conditions without prompt payment of their salaries at the end of the month. Other dehumanizing predicaments facing African workers include non-accountability and excessive use of power. On a continent that exports a trillion dollars a month in natural resources, no African should be living in either condition of poverty or unemployment. It is on this note that we try to focus our attention on organised labour in African society and assess how African workers are treated and proffer solutions to "the worker question" (Centesimus annus, 5) that is, the conflict between capital and labour.With regard to its structure, thsi dissertation is divided into four chapters. Chapter one envisages a reform and renewal of human work in Africa. In chapter two, attention is drawn to the sources of renewal of human work in Africa. The third chapter focuses on aspects of human work in Africa and finally, the fourth chapter discusses the significance of renewal of traditional work ethics in Africa through Christian new evangelisation. The dissertation highlights "structural sin" as accounting for the majority of factors which led to the de-valuing of human work in Africa. Accordingly, the question of how to ensure that Christian work ethics in Africa is renewed in such a way as to reflect Christian principles and values the most significant of which is human dignity is our vision. It is the conclusion reached in this dissertation John Paul II's teaching during his apostolic visits in Africa is helpful for the renewal of human work in Africa.
Description: Wydział Teologii, Instytut Nauk Teologicznych; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1241
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Obeleagu_Patrick_Renewal_human_work_in_Africa.pdf2,24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.