Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1205
Title: Sprawozdawczość źródłem do badań polityki bibliotecznej w Bibliotece KUL w latach 1918-1939
Authors: Nastalska-Wiśnicka, Joanna
Keywords: Biblioteka Uniwersytecka KUL; library policy; 1918-1939;; library statistics; sprawozdawczość biblioteczna; library reporting;; statystyka biblioteczna; the interwar period; polityka biblioteczna; the Second Republic of Poland; the KUL University Library
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne" 2019, T. 112, s. 237-254
Abstract: Jednym ze źródeł, pozwalającym odtworzyć politykę biblioteczną Biblioteki Uniwersyteckiej KUL w jej początkach, są sprawozdania przygotowywane w latach 1925-1939 dla Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Głównego Urzędu Statystycznego, których odpisy zachowały się w Archiwum Uniwersyteckim KUL. Zawierają pierwsze zestawienia liczbowe powielane później na forum ogólnopolskim, np. w rocznikach statystycznych. Podają też informacje o zbiorach i nabytkach Biblioteki, składzie osobowym oraz udostępnianiu zbiorów. Wynika z nich, że głównym źródłem pozyskania książek były dary, ponieważ środki finansowe uczelni nie pozwalały na zakup większych partii, a egzemplarz obowiązkowy był przyznany Uniwersytetowi jedynie na krótko. Książki i czasopisma udostępniano zarówno na miejscu, jak i wypożyczano na zewnątrz, przy czym te ostatnia forma znacznie przewyższała wykorzystanie w czytelni. Było to związane przede wszystkim z trudnymi warunkami lokalowymi i krótkim czasem otwarcia Biblioteki.
The reports prepared in 1925-1939 for the Ministry of Religious Affairs and Public Education and the Central Statistical Offi ce – copies of which survived in the KUL University Archive – are one of the sources for reconstructing the library policy of the KUL University Library at its beginning. These reports contain the fi rst numerical data which were later reproduced and published in the statistical yearbooks of the Republic of Poland. They also provide information on the library’s collection, acquisitions, personnel, and regulations on making the collection available to the public. The reports under study show that the books were primarily given to the library as gifts; the university did not have enough fi nancial resources to purchase a large number of books, and its library became a legal deposit library only for a short time. Readers and researchers could access books and magazines in the reading room or borrow them; and due to the diffi cult housing conditions and the short opening hours of the library, it was mainly magazines that were read on-site.
Description: Tłumaczenie streszczenia w języku angielskim Aneta Kiper.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1205
DOI: /10.31743/abmk.6363
Appears in Collections:Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 2019, T. 112

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marszalska_Jolanta_Ksiegozbior_kanonikow_i_wikariuszy_kapituly_kolegiackiej.pdf253,73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons