Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1190
Title: Koncepcja katechezy w ujęciu Emilio Albericha Sotomayora SDB. Studium katechetyczne
Other Titles: The concept of catechesis in the approach of Emilio Alberich Sotomayor SDB. Catechetical study
Authors: Muda, Rafał
Keywords: Emilio Alberich; koncepcja katechezy; katecheza dorosłych; wymiary katechezy; katecheza a szkolne nauczanie religii; the concept of catechesis; the dimensions of catechesis; catechesis and religion education
Issue Date: 16-Jun-2020
Abstract: Główny problem dysertacji streścić można w pytaniu o to, na czym polega koncepcja katechezy w ujęciu Emilio Albericha Sotomayora? Niniejsza rozprawa ma charakter interdyscyplinarny. Badania tego rodzaju wymagają zastosowania różnych metod. Podstawową będzie metoda "geneza, wykład, ocena". Rozprawa, traktująca o koncepcji katechezy w ujęciu Emilio Albericha Sotomayora SDB, składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy, zatytułowany "Tożsamość katechezy", podzielony został na trzy paragrafy. Zadaniem pierwszego z nich jest opisanie natury i celów katechezy. W paragrafie drugim analizie poddany został model katechezy. Celem paragrafu trzeciego było przedstawienie zagadnienia relacji między szkolnym nauczaniem religii katolickiej a katechezą. W rozdziale drugim opracowane zostały wymiary katechezy, które autor koncepcji katechezy zdefiniował jako " aspekty lub cechy katechezy, które w konkretnej sytuacji historycznej i kulturowej określają jej oblicze i naturę" Analiza dzieł Albericha pozwoliła na wyodrębnienie czterech wymiarów katechezy: profetycznego (martyria), społeczno-politycznego (diakonia), wspólnotowego (koinonia) i liturgicznego (liturgia). W ostatnim (trzecim rozdziale została zbadana koncepcja katechezy dorosłych. W pierwszym paragrafie opracowana została natura i cele katechezy dorosłych. Aby tego dokonać, przedstawiony został jej rys historyczny, opisane zostały motywacje zarówno społeczno-kulturowe, jak i teologiczno-pastoralne katechezy dorosłych oraz zdefiniowane jej cele i zadania. Zadaniem następnego paragrafu było ukazanie osoby dorosłej jako podmiotu katechezy. Paragraf trzeci traktował o kryteriach doboru i prezentacji treści katechezy dorosłych. Na koniec ukazane zostały niektóre z konkretnych form.
The main obstacle of this dissertation, intitled The Concept of catechesis in the approach of Emilio Alberich Sotomayor SDB. Catechetical study, can by summarized in the question: What is the identity of the concept of catechesis of Emilio Alberich? The method used to reach the assumed goals are "genesis, lecture and evaluation". The thesis consists of three chapters. Chapter one contains three sections with the first describing the nature and aims of catechesisi; the second analyzes the model of catechesis; the third studies the relationship between religious education and catechesis. The reflections on the concept of catechesis in Alberich's approach of catechesis, enabled to study the dimensions of chatechesis, which the Alberich defined as "aspects or characteristics of catechesis which a particular historical or cultural context determine its nature". The second chapter, that presents the results of this study, allowed to distinguish four dimensions of catechesis: prophetic (martyria), socio-political (diakonia), community (koinonia) and liturgy (liturgia). The last chapter examines the concept of adult catechesis with the first section examining the nature of adult catechesis, describing the historical background of the catechesis, its motivations (socio-cultural and theological-pastoral) and its goals. The next section shows an adult as a subject of catechesis. The research of the third section reveals the criteria for the selection and presentation of the content of adult catechesis. Finally, the last section presents the most important of adult catecheisis.
Description: Wydział Teologii, Instytut Nauk Teologicznych; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1190
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muda_Rafal_ Koncepcja_katechezy_w_ujeciu_Emilio_Albericha_Sotomayora_SDB_Studium_katechetyczne.pdf4,53 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.