Kapitał intelektualny klastra na przykładzie Stowarzyszenia Lubelskie Drewno

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020-06-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Rozprawa doktorska pt. "Kapitał intelektualny klastra na przykładzie Stowarzyszenia Lubelskie Drewno" opiera się na dokonaniu identyfikacji, pomiarze i ocenie kluczowych elementów wchodzących w skład kapitału intelektualnego, czyli tych wartości, które przyczyniają się do rozwoju funkcjonujących w klastrze firm i organizacji w ujęciu zarówno statycznym (zlokalizowanie kluczowych elementów kapitału intelektualnego), jak i dynamicznym (ocena jakościowa kapitału intelektualnego i poszczególnych komponentów). W ramach rozprawy zaplanowano zrealizowanie takich zadań jak m.in. usystematyzowanie terminologii z zakresu kapitału intelektualnego w kontekście zasobów klastra i przyjęcie optymalnej definicji i struktury kapitału intelektualnego, identyfikację kluczowych elementów składowych kapitału intelektualnego, dokonanie pomiaru kapitału intelektualnego i weryfikacji poziomu wykorzystania poszczególnych elementów kapitału intelektualnego i ich wpływ na konkurencyjność klastra.
A doctoral dissertation entitled "Intellectual capital of a cluster on the example of the Lublin Wood Association" based on the identification, measurement and evaluation of key elements of intellectual capital, those values that contribute to the development of companies and organisation operating in the cluster, both statically (locating key elements of intellectual capital), and dynamically (qualitative evaluation of intellectual capital and its individual components). The doctoral dissertation includes the following tasks: systematising the terminology of intellectual capital in the context of cluster resources and adopting an optimal definition and measuring intellectual capital, verifying the level of ude of particular components of intellectual capital and their impact on the competitiveness of the cluster.
Description
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii; promotor rozprawy doktorskiej: Sławomir Patrycki
Keywords
kapitał intelektualny, klaster, badanie, pomiar, cluster, intellectual capital, research, measurement
Citation
ISBN