Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1142
Title: Kapitał intelektualny klastra na przykładzie Stowarzyszenia Lubelskie Drewno
Other Titles: Intellectual capital of the cluster on the exemple of the Lublin Wood Assotiation
Authors: Rudzki, Mariusz
Keywords: kapitał intelektualny; klaster; badanie; pomiar; cluster; intellectual capital; research; measurement
Issue Date: 4-Jun-2020
Abstract: Rozprawa doktorska pt. "Kapitał intelektualny klastra na przykładzie Stowarzyszenia Lubelskie Drewno" opiera się na dokonaniu identyfikacji, pomiarze i ocenie kluczowych elementów wchodzących w skład kapitału intelektualnego, czyli tych wartości, które przyczyniają się do rozwoju funkcjonujących w klastrze firm i organizacji w ujęciu zarówno statycznym (zlokalizowanie kluczowych elementów kapitału intelektualnego), jak i dynamicznym (ocena jakościowa kapitału intelektualnego i poszczególnych komponentów). W ramach rozprawy zaplanowano zrealizowanie takich zadań jak m.in. usystematyzowanie terminologii z zakresu kapitału intelektualnego w kontekście zasobów klastra i przyjęcie optymalnej definicji i struktury kapitału intelektualnego, identyfikację kluczowych elementów składowych kapitału intelektualnego, dokonanie pomiaru kapitału intelektualnego i weryfikacji poziomu wykorzystania poszczególnych elementów kapitału intelektualnego i ich wpływ na konkurencyjność klastra.
A doctoral dissertation entitled "Intellectual capital of a cluster on the example of the Lublin Wood Association" based on the identification, measurement and evaluation of key elements of intellectual capital, those values that contribute to the development of companies and organisation operating in the cluster, both statically (locating key elements of intellectual capital), and dynamically (qualitative evaluation of intellectual capital and its individual components). The doctoral dissertation includes the following tasks: systematising the terminology of intellectual capital in the context of cluster resources and adopting an optimal definition and measuring intellectual capital, verifying the level of ude of particular components of intellectual capital and their impact on the competitiveness of the cluster.
Description: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii; promotor rozprawy doktorskiej: Sławomir Patrycki
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1142
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)
Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp otwarty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rudzki_Mariusz_Kapital_intelektualny_klastra_na_przykladzie_Stowarzyszenia_Lubelskie_Drewno.pdf1,35 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons