Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1123
Title: Odwołania do Boga w konstytucjach państw współczesnych. Studium komparatystyczne
Other Titles: References to God in the Constitutions of Contemporary States. A Comparative Studies
Authors: Maroń, Grzegorz
Keywords: Bóg; konstytucja; komparatystyka; kulturowy wymiar prawa; prawo wyznaniowe; prawo konstytucyjne; aksjologia prawa; God; constitution; comparative method; cultural dimension of law; Law on Religion; Constitutional Law; axiology of law; Invocatio Dei
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia z Prawa Wyznaniowego" 22 (2019), s. 5-40
Abstract: W artykule przedstawiono rezultaty ilościowo-jakościowego komparatystycznego studium konstytucji państw współczesnych pod kątem obecności w nich bezpośrednich odniesień do Boga. Odwołania do Boga występujące w ustawach zasadniczych blisko 2/3 państw globu posiadają różną postać językową i pełnią kilka funkcji. Najczęściej przybierają formę invocatio lub nominatio Dei w preambułach oraz pojawiają się w rotach przysięgi funkcjonariuszy publicznych, rzadziej są natomiast udziałem innych postanowień konstytucji, np. tych określających oficjalne symbole państwowe, jak flaga, hymn czy godło. Odwołania do Boga w ustawach zasadniczych nie mają wymiaru teologicznego, lecz stanowią przejaw responsywności ustrojodawcy wobec przekonań i wierzeń obywateli o Bogu. W ocenie autora, decyzja o zamieszczeniu, niezamieszczeniu lub usunięciu odniesienia do Boga w konstytucji powinna stanowić wypadkową ewoluującej doniosłości sfery sacrum dla społeczeństwa danego państwa jako politycznego suwerena.
The article presents the results of a quantitative and qualitative comparative study of the presence of direct references to God in the constitutions of modern states. References to God appearing in the fundamental laws of nearly two-thirds of the countries of the world differ in their linguistic forms and functions they perform. Most often, they take the form of an invocatio or nominatio Dei in preambles and appear in oaths of office, while they are less frequently included in other constitutional provisions such as those defining official state symbols – national flags, national anthems or emblems. References to God in the fundamental laws do not have a theological dimension, but they are a manifestation of legislators’ responsiveness to the convictions and beliefs of citizens about God. In the author’s opinion, the decision to include, not include or remove a reference to God in a constitution should follow from the evolving importance of the sphere of sacrum for the society of a given state as a political sovereign.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1123
DOI: https://doi.org/10.31743/spw.4795
ISSN: 2081-8882
2544-3003 (eISSN)
Appears in Collections:Studia z Prawa Wyznaniowego, 2019, T. 22

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maron_Grzegorz_Odwolania_do_Boga_w_konstytucjach_panstw_wspolczesnych_Studium_komparatystyczne.pdf870,18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons