Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1079
Title: Społeczne i prawne normy dotyczące obcych i przybyszów w Biblii hebrajskiej
Other Titles: Social and Legal Norms Concerning Strangers and Newcomers in the Hebrew Bible
Authors: Briks, Piotr Mieszko
Keywords: newcomer; stranger; guest; refugees; ger; przybysz; obcy; gość; uchodźcy
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "The Biblical Annals" 2019, T. 9, nr 4, s. 611-628
Abstract: W fundamentalnej dla przyszłości Europy dyskusji na temat zjawiska masowej migracji ludności z Bliskiego Wschodu i Afryki północnej ważkim argumentem stały się fragmenty z Biblii. Już sam fakt, że środowiska najczęściej lewicowe i niechętnie lub wręcz wrogo odnoszące się do religii posługują się argumentami religijnymi każe spojrzeć na sprawę ze szczególną uwagą i wyjątkowo poważnie rozważać prezentowane argumenty. Fragmenty odnoszące się do przyjmowania obcych/przybyszów pochodzą w dużej części z ksiąg Starego Testamentu. Warto więc przeanalizować je w kontekście całości nauczania Biblii hebrajskiej na problem norm dotyczących obcych i przybyszów. Autor przytacza 12 fragmentów bezpośrednio odnoszonych do problemu przyjmowania lub nieprzyjmowania uchodźców (Wj 22,20; 23,9.12; Kpł 19,33–34; Pwt 1,16; 10,18–19; 24,14; Ml 3,5; Iz 1,17; Za 7,10; Jr 7,6–7; Hi 31,32, Ps 146,6 oraz przykłady gościnności wobec obcych takie jak wizyta aniołów u Abrahama i Lota, gościna Lewity u starca w Gibea). Teksty te pochodzą z różnych okresów historii Izraela i z różnych tradycji teologicznych, mogłyby być więc traktowane jako reprezentatywne dla nauczania Biblii hebrajskiej w tym temacie. Nie jest to jednak obraz kompletny, a jedynie nakazy i normy odnoszące się do obcego określanego terminem ger i konsekwentnie tłumaczonego przez „obcy” bardzo często w liczbie mnogiej. Analiza znaczenia tego pojęcia, zasadności używania w tłumaczeniach liczby mnogiej (kiedy w oryginale jest pojedyncza) oraz uzupełnienie powyższego zestawienia o inne terminy używane w BH na określenie obcych czy przybyszów prowadzi do zaskakujących wniosków.
Fragments of the Bible have recently became an important argument in the discussion about the attitude that should be adopted by Europeans referring to their Judeo- Christian roots with reference to refugees/immigrants from Africa and the Middle East. Considering that the quoted texts are mainly from the Old Testament, it is worth looking more closely at what the Hebrew Bible actually says about the postulated attitude of the Israelites to the strangers and newcomers. The author presents fragments directly related to the problem of receiving or not accepting refugees and examples of hospitality towards strangers. These texts come from different periods in the history of Israel and from different theological traditions, so they could be treated as representative of the teaching of the Hebrew Bible in this topic. However, this is not a complete picture, but only orders and norms referring to the alien determined by the term גֵּר and consistently translated by the “stranger”, very often in the plural. An analysis of the meaning of this concept in Hebrew language and culture, the legitimacy of using plural translations (when in the original is single) and supplementing the above statement with other terms used in the Hebrew Bible to describe strangers or newcomers (such as derivatives from the root נכר or גּוֹי ) leads to surprising conclusions.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1079
DOI: https://doi.org/10.31743/biban.4736
Appears in Collections:The Biblical Annals, 2019, Tom 9 (66), Nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Briks_Piotr_Mieszko_Spoleczne_i_prawne_normy_dotyczace_obcych_i_przybyszow_w_Biblii_hebrajskiej.pdf343,76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons