Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1032
Title: Polemika z Żydami i judaizmem w Ad Quirinum (liber primus) Cypriana z Kartaginy
Other Titles: Polemic with Jews and Judaism in Ad Quirinum (liber primus) by Cyprian of Carthage
Authors: Misiarczyk, Leszek
Keywords: Cyprian z Kartaginy; Testimonia; Do Kwiriniusza; Cyprian of Carthage; Testimonia; Ad Quirinium
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Vox Patrum" 72 (2019), s. 79-96
Abstract: Artykuł przedstawia krótki opis dzieła jako zbioru tekstów biblijnych skupionych wokół następujących tematów: Prawo Mojżeszowe (księga I), chrystologia (księga II) i cnoty chrześcijańskie (księga III), a także ocenę wersji tekstu biblijnego, który Cyprian cytuje. Sondażowe badanie porównawcze pokazało, że Cyprian używał innej wersji tekstu biblijnego niż ta, która później stała się częścią Wulgaty Hieronima. Po drugie, dzieło Cypriana jest samodzielnym traktatem, niezależnym od Adversus Iudaeos Tertuliana, napisanym na prośbę Kwiriniusza, który stawiał sobie za cel dostarczyć adresatowi i innym chrześcijanom kartagińskim narzędzia w postaci tekstów biblijnych użytecznych w polemice z wzrastającym prozelityzmem żydowskim. Pismo dobrze wpisuje się w kontekst historyczny połowy III wieku, kiedy to wcześniejsze dobre relacje pomiędzy chrześcijanami a Żydami w Afryce Północnej, jak to potwierdzają groby chrześcijańskie odkryte w nekropoliach żydowskich albo inskypcje łączące krzyż i menorę, zaczynają się psuć z powodu rosnącego prozelityzmu żydowskiego i jednocześnie wzrostu wspólnoty chrześcijańskiej
The article presents a short description of the text as a collection of biblical quotes focused on such topics as Mosaic Law (Book I), Christology (Book II) and Christian virtues (Book III) and also comments on the version of the biblical text that Cyprian cites. A survey of comparative studies showed that the biblical text cited by Cyprian departs from the Jerome’s Vulgate. Secondly, Cyprian’s writing is an autonomous treatise independent of Adversus Iudaeos of Tertullian, written at the request of Quirinus, who aimed to provide the addressee and other Christians in Carthage tools in the form of biblical passages to fight the growing Jewish proselytism. As for the historical context of its creation, the treaty is part of the middle of the third century. Previous good relations between Christians and Jews in North Africa, as evidenced by even Jewish necropolises with Christian graves or inscriptions with a cross and a menorah, are beginning to be broken due to the growing Jewish proselytism and the growth of the Christian community.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1032
DOI: https://doi.org/10.31743/vp.4556
Appears in Collections:Vox Patrum, 2019, Vol. 72

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Misiarczyk_Leszek_Polemika_z_Zydami_i_judaizmem_w_Ad_Quirinum_(liber_primus)_Cypriana_z_Kartaginy.pdf413,43 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons