Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1005
Title: Periodyzacja historii w Księdze Daniela
Other Titles: Periodization of History in the Book of Daniel
Authors: Parchem, Marek
Keywords: Księga Daniela; periodyzacja historii; schemat czterech królestw; the Book of Daniel; periodization of history; scheme of four kingdoms
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Verbum Vitae" 35 (2019), s. 121-144
Abstract: W Księdze Daniela pojawia się charakterystyczna dla pism apokaliptycznych specyficzna koncepcja historii mająca wymiar uniwersalny, która swoim zasięgiem obejmuje dzieje całego świata. Historia w Księdze Daniela jest ukazana przede wszystkim w aspekcie teologicznym, ponieważ jedynie Bóg jest Panem historii objawiającym w niej swoją królewską władzę, potęgę i majestat, jak również Władcą kontrolującym bieg wydarzeń w dziejach wielkich imperiów ziemskich. Cechą koncepcji historii ukazanej w Księdze Daniela (Dn 2 i 7) jest jej periodyzacja, której podłożem jest tzw. schemat czterech królestw, co wyraża prawdę o tym, że historia zmierza do swego kresu. Dzieje świata są ukazane jako kolejno następujące po sobie imperia ziemskie, z których każde następne jest gorsze od poprzedniego, co uwypukla prawdę o ich stopniowej degradacji moralnej. Z powodu nasilającego się zła, wszystkie ziemskie imperia będą unicestwione, a na ich miejscu zostanie ustanowione przez Boga wieczne i niezniszczalne królestwo. W odmienny sposób periodyzacja historii została ujęta w Dn 9, gdzie w nawiązaniu do chronologii „szabatowej” (Kpł 25-26), historia została podzielona na „siedemdziesiąt tygodni (lat)”, a przy końcu tego okresu nastanie „wieczna sprawiedliwość”, czyli era ostatecznego zbawienia.
The Book of Daniel presents a particular conception of history having a universal dimension, covering all events in the history of the world. The Book features mostly the theological aspect of history: that only God is the Lord of history, and in it and through it he reveals his royal authority, might and majesty, and evinces himself as the Ruler exercising control over the course of events in the history of great world powers. The periodization of history is the distinctive feature of this conception of history portrayed in the Book of Daniel (Dan 2 and 7). The scheme of four kingdoms underlies such a view, which reflects the belief that history is coming to an end. World history is pictured as a series of successive world empires, with each subsequent kingdom worse than the previous one, testifying to their ever increasing moral depravity. Due to this escalating evil, all the world empires will be annihilated, and in their place God will establish his eternal and indestructible kingdom. The periodization of history is depicted rather differently however in Dan 9, where, with reference to a Shabbat chronology, history is divided into “seventy weeks (of years)” that end with the time of “eternal justice”, i.e. the era of the ultimate salvation.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1005
DOI: https://doi.org/10.31743/vv.3315
ISSN: 1644-8561
2451-280X (eISSN)
Appears in Collections:Verbum Vitae, 2019, T. 35: Dlaczego przez czas do wieczności?

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Parchem_Marek_Periodyzacja_historii_w_Ksiedze_Daniela.pdf137,43 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons