IBM SPSS Raport WWW - Wynik2   


Zawartość
Poprzedni
Następny
Pomoc
Kontrolki wyłączone przez system
 

 
Dziennik
Dziennik - Dziennik - października 22, 2021

FREQUENCIES VARIABLES=Płeć Wiekproszęwpisaćliczbę Stażpracywzawodzienauczycielaproszęwpisaćliczbę
    Miejscepracy Nauczanyprzedmiotprzedmiotyjeślidotyczynp.matematykabiologiaUWA
    Stopieńawansuzawodowego Miejscelokalizacjiprzedszkolaszkoły
    Nauczycielewmojejplacówcedysponująsprzętemkomputerowymumożli
    Mojaplacówkastosowałajużwcześniejprzedograniczeniemdziałani Zaangażwoanierodziców
    Mogęliczyćnawsparciedyrekcjiplacówkiwzakresierealizacjizdalne Wsparciekolegów
    Moiuczniowiedysponująsprzętemkomputerowymniezbędnymdorealizac
    UważamżeMENskuteczniewspieranauczycieliwzakresiezdalnegonaucza
    Dysponujęwłasnymsprzętemkomputerowymniezbędnymdoprowadzeniaz
    Zdalnenauczaniepozwalaminapełnąrealizacjępodstawyprogramowej
    Wiemwjakisposóbzdalnieoceniaćosiągnięciauczniów
    Czujężemamdobrykontaktzeswoimiuczniamipodczaszdalnegonauczania
    Wmojejplacówcesąjasnewytycznewzakresierealizacjizdalnegonaucza
    Czujężemoiuczniowiesązadowolenizprowadzonegoprzezemniezdalneg
    @.Przesłaniemateriałówdouzupełnieniaprzezuczniównp.kartypra
    @.Poleceniadowykonaniaprzesłanezapomocądziennikaelektroniczneg
    Połączeniatelefonicznezuczniamirodzicami Skypelubinnykomunikator @.Sprawdziantestquizonline
    Przesyłanielinkówdomateriałów Webinarlekcjainteraktywnazakładającabieżącyudziałonlineuczn
    Profesjonalneplatformydoelearningu Czaspracy zdalnenauczaniedf1 df2 df3 df4 df5 df6 df7 df8 df9
    df10 Poniżejprzedstawionokilkastwierdzeńodnoszącychsiędoróżnych
    Poniżejprzedstawionokilkastwierdzeńodnoszącychsiędoróżny_A
    Poniżejprzedstawionokilkastwierdzeńodnoszącychsiędoróżny_B
    Poniżejprzedstawionokilkastwierdzeńodnoszącychsiędoróżny_C
    Poniżejprzedstawionokilkastwierdzeńodnoszącychsiędoróżny_D
    Poniżejprzedstawionokilkastwierdzeńodnoszącychsiędoróżny_E
    Poniżejprzedstawionokilkastwierdzeńodnoszącychsiędoróżny_F
    Poniżejprzedstawionokilkastwierdzeńodnoszącychsiędoróżny_G
    Poniżejprzedstawionokilkastwierdzeńodnoszącychsiędoróżny_H
    Poniżejprzedstawionokilkastwierdzeńodnoszącychsiędoróżny_I Efektywność1
    JakiesąTwojedodatkoweuwagirefleksjerekomendacjedotyczącezdalne kompetencjeINFORM
    Dysponujębaząźródełonlinetypumateriałydydaktyczneaplikacje
    Czypodczaszdalnegonauczaniakorzystaszzszerokopasmowegointernetu
    Jakiezaletydostrzegaszwzdalnymnauczaniu Jakiewadyitrudnościdostrzegaszwzdalnymnauczaniu STRES
    Skutecznośćkształcenia Skutecznośćwychowywania GSES DF skutecznośćRAZEM
  /STATISTICS=MEAN MEDIAN
  /ORDER=ANALYSIS.

Częstości (FREQUENCIES)
Częstości (FREQUENCIES) - Roboczy plik danych - października 22, 2021


[ZbiórDanych1] C:\Users\OZP_TK\Desktop\artykuły 2020\bazaEWADZ.sav

Częstości (FREQUENCIES)
Częstości (FREQUENCIES) - Ostrzeżenia - października 22, 2021
OstrzeżeniaOstrzeżenia, tabela, 0 poziomów nagłówków kolumn i 0 poziomów nagłówków wierszy, tabela z 1 kolumnami i 3 wierszami
Co najmniej jedna wartość zmiennej Jakie są Twoje dodatkowe uwagi, refleksje, rekomendacje dotyczące zdalnego nauczania? zawierała niedrukowalny znak. Każdy taki znak został zastąpiony spacją. Jednak sam plik danych nie został zmodyfikowany.
Co najmniej jedna wartość zmiennej Jakie wady i trudności dostrzegasz w zdalnym nauczaniu? zawierała niedrukowalny znak. Każdy taki znak został zastąpiony spacją. Jednak sam plik danych nie został zmodyfikowany.
Częstości (FREQUENCIES)
Częstości (FREQUENCIES) - Statystyki - października 22, 2021
StatystykiStatystyki, tabela, 1 poziomów nagłówków kolumn i 2 poziomów nagłówków wierszy, tabela z 64 kolumnami i 6 wierszami
  Płeć Wiek (proszę wpisać liczbę) Staż pracy w zawodzie nauczyciela (proszę wpisać liczbę) Miejsce pracy Nauczany przedmiot/przedmioty (jeśli dotyczy, np. matematyka, biologia; UWAGA: w przypadku nauczycieli specjalistów proszę o wpisanie stanowiska, np. psycholog/logopeda/pedagog) Stopień awansu zawodowego Miejsce lokalizacji przedszkola/szkoły [Nauczyciele w mojej placówce dysponują sprzętem komputerowym umożliwiającym im prowadzenie zdalnego nauczania.] [Moja placówka stosowała już wcześniej (przed ograniczeniem działania placówek z powodu epidemii) elementy e-learningu.] ZaangażowanieRodziców [Mogę liczyć na wsparcie dyrekcji placówki w zakresie realizacji zdalnego nauczania.] [Wsparciekolegów] [Moi uczniowie dysponują sprzętem komputerowym niezbędnym do realizacji zdalnego nauczania.] [Uważam, że MEN skutecznie wspiera nauczycieli w zakresie zdalnego nauczania.] [Dysponuję własnym sprzętem komputerowym niezbędnym do prowadzenia zdalnego nauczania.] [Zdalne nauczanie pozwala mi na pełną realizację podstawy programowej.] [Wiem, w jaki sposób zdalnie oceniać osiągnięcia uczniów.] [Czuję, że mam dobry kontakt ze swoimi uczniami podczas zdalnego nauczania.] [W mojej placówce są jasne wytyczne w zakresie realizacji zdalnego nauczania.] [Czuję, że moi uczniowie są zadowoleni z prowadzonego przeze mnie zdalnego nauczania.] . [Przesłanie materiałów do uzupełnienia przez uczniów (np. karty pracy)] . [Polecenia do wykonania przesłane za pomocą dziennika elektronicznego] [Połączenia telefoniczne z uczniami/rodzicami] [Skype lub inny komunikator] . [Sprawdzian/test/quiz on-line] [Przesyłanie linków do materiałów] [Webinar/lekcja interaktywna zakładająca bieżący udział on-line uczniów] [Profesjonalne platformy do e'learningu] Ile czasu dziennie poświęcasz na wszystkie czynności związane ze zdalnym nauczaniem? Poniżej znajdziesz określenia sformułowane przeciwstawnie, np. bliskie – dalekie, dobre – złe. Twoim zadaniem jest postawienie krzyżyka w miejscu, które najlepiej określa, jak kojarzy Ci się pojęcie ZDALNE NAUCZANIE z daną cechą, np. czy bliżej określenia „dobre”, czy „złe”.Pamiętaj: w każdym wersie możesz postawić tylko jeden krzyżyk – bliżej tego określenia, które według Ciebie lepiej określa ZDALNE NAUCZANIE.Liczą się Twoje pierwsze wrażenia, bezpośrednie odczucia. ZDALNE NAUCZANIE ZDALNE NAUCZANIE ZDALNE NAUCZANIE ZDALNE NAUCZANIE ZDALNE NAUCZANIE ZDALNE NAUCZANIE ZDALNE NAUCZANIE ZDALNE NAUCZANIE ZDALNE NAUCZANIE Poniżej przedstawiono kilka stwierdzeń odnoszących się do różnych cech osobistych. Po przeczytaniu każdego stwierdzenia należy zdecydować, czy w stosunku do siebie są one prawidłowe czy fałszywe. Poszczególne punkty skali oznaczają: 1 - NIE, 2 - RACZEJ NIE, 3 - RACZEJ TAK, 4 - TAK [Zawsze jestem w stanie rozwiązać trudne problemy, jeśli tylko wystarczająco się staram.] Poniżej przedstawiono kilka stwierdzeń odnoszących się do różnych cech osobistych. Po przeczytaniu każdego stwierdzenia należy zdecydować, czy w stosunku do siebie są one prawidłowe czy fałszywe. Poszczególne punkty skali oznaczają: 1 - NIE, 2 - RACZEJ NIE, 3 - RACZEJ TAK, 4 - TAK [Jeśli ktoś mi się sprzeciwia, mam sposoby, aby osiągnąć to, co chcę.] Poniżej przedstawiono kilka stwierdzeń odnoszących się do różnych cech osobistych. Po przeczytaniu każdego stwierdzenia należy zdecydować, czy w stosunku do siebie są one prawidłowe czy fałszywe. Poszczególne punkty skali oznaczają: 1 - NIE, 2 - RACZEJ NIE, 3 - RACZEJ TAK, 4 - TAK [Łatwo jest mi trzymać się swoich celów i je osiągać.] Poniżej przedstawiono kilka stwierdzeń odnoszących się do różnych cech osobistych. Po przeczytaniu każdego stwierdzenia należy zdecydować, czy w stosunku do siebie są one prawidłowe czy fałszywe. Poszczególne punkty skali oznaczają: 1 - NIE, 2 - RACZEJ NIE, 3 - RACZEJ TAK, 4 - TAK [Jestem przekonana/y, że skutecznie poradziłabym/łbym sobie z niespodziewanymi wydarzeniami.] Poniżej przedstawiono kilka stwierdzeń odnoszących się do różnych cech osobistych. Po przeczytaniu każdego stwierdzenia należy zdecydować, czy w stosunku do siebie są one prawidłowe czy fałszywe. Poszczególne punkty skali oznaczają: 1 - NIE, 2 - RACZEJ NIE, 3 - RACZEJ TAK, 4 - TAK [Dzięki swojej pomysłowości potrafię dać sobie radę w nieoczekiwanych sytuacjach.] Poniżej przedstawiono kilka stwierdzeń odnoszących się do różnych cech osobistych. Po przeczytaniu każdego stwierdzenia należy zdecydować, czy w stosunku do siebie są one prawidłowe czy fałszywe. Poszczególne punkty skali oznaczają: 1 - NIE, 2 - RACZEJ NIE, 3 - RACZEJ TAK, 4 - TAK [Potrafię rozwiązać większość problemów, jeśli włożę w to odpowiednio dużo wysiłku.] Poniżej przedstawiono kilka stwierdzeń odnoszących się do różnych cech osobistych. Po przeczytaniu każdego stwierdzenia należy zdecydować, czy w stosunku do siebie są one prawidłowe czy fałszywe. Poszczególne punkty skali oznaczają: 1 - NIE, 2 - RACZEJ NIE, 3 - RACZEJ TAK, 4 - TAK [Potrafię zachować spokój w obliczu trudności, gdyż mogę polegać na swoich umiejętnościach radzenia sobie.] Poniżej przedstawiono kilka stwierdzeń odnoszących się do różnych cech osobistych. Po przeczytaniu każdego stwierdzenia należy zdecydować, czy w stosunku do siebie są one prawidłowe czy fałszywe. Poszczególne punkty skali oznaczają: 1 - NIE, 2 - RACZEJ NIE, 3 - RACZEJ TAK, 4 - TAK [Gdy zmagam się z jakimś problemem, zwykle znajduję kilka rozwiązań.] Poniżej przedstawiono kilka stwierdzeń odnoszących się do różnych cech osobistych. Po przeczytaniu każdego stwierdzenia należy zdecydować, czy w stosunku do siebie są one prawidłowe czy fałszywe. Poszczególne punkty skali oznaczają: 1 - NIE, 2 - RACZEJ NIE, 3 - RACZEJ TAK, 4 - TAK [Gdy jestem w kłopotliwej sytuacji, na ogół wiem, co robić.] Poniżej przedstawiono kilka stwierdzeń odnoszących się do różnych cech osobistych. Po przeczytaniu każdego stwierdzenia należy zdecydować, czy w stosunku do siebie są one prawidłowe czy fałszywe. Poszczególne punkty skali oznaczają: 1 - NIE, 2 - RACZEJ NIE, 3 - RACZEJ TAK, 4 - TAK [Niezależnie od tego, co mnie spotyka, potrafię sobie z tym poradzić.] Efektywność1 Jakie są Twoje dodatkowe uwagi, refleksje, rekomendacje dotyczące zdalnego nauczania? Jak oceniasz swoje kompetencje w zakresie TiK (technologie informacyjno-komunikacyjne)? [Dysponuję bazą źródeł on-line (typu: materiały dydaktyczne, aplikacje, filmy), które mogę wykorzystać podczas zdalnego nauczania.] Czy podczas zdalnego nauczania korzystasz z szerokopasmowego internetu? Jakie zalety dostrzegasz w zdalnym nauczaniu? Jakie wady i trudności dostrzegasz w zdalnym nauczaniu? STRES Skuteczność kształcenia Skuteczność wychowywania GSES DF skutecznośćRAZEM
N Ważne 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 109 109 109 109 109 109 109 109 156 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 108 109 109 109 109 109 109 109 109 109 155 159 159 108 109 159 159 159 159 159 159 153 159
Braki danych 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 3 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 51 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4 0 0 51 50 0 0 0 0 0 0 6 0
Średnia 1.18 43.46 16.94 2.98 3.95 3.10 2.69 3.05 1.58 3.16 2.92 2.54 2.79 1.53 3.73 2.81 2.30 2.81 2.66 3.04 2.38 1.92 1.82 2.63 1.92 2.90 2.41 2.42 5.915 4.05 4.24 4.41 4.15 4.50 4.17 4.27 3.95 4.69 5.20 3.35 2.73 3.13 3.06 3.39 3.43 3.08 3.18 3.01 2.93 72.51   3.46 3.29 1.26     3.31 2.87 2.60 32.4403 44.7778 5.7610
Mediana 1.00 45.00 15.50 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 4.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 5.500 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 80.00   4.00 3.00 1.00     3.00 3.00 2.00 32.0000 45.0000 6.0000
Tabela częstości
Tabela częstości - Płeć - października 22, 2021
PłećPłeć, tabela, 1 poziomów nagłówków kolumn i 2 poziomów nagłówków wierszy, tabela z 6 kolumnami i 7 wierszami
  Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważne kobieta 127 79.9 82.5 82.5
mężczyzna 27 17.0 17.5 100.0
Ogółem 154 96.9 100.0  
Braki danych Systemowe braki danych 5 3.1    
Ogółem 159 100.0    
Tabela częstości
Tabela częstości - Wiek (proszę wpisać liczbę) - października 22, 2021
Wiek (proszę wpisać liczbę)Wiek (proszę wpisać liczbę), tabela, 1 poziomów nagłówków kolumn i 2 poziomów nagłówków wierszy, tabela z 6 kolumnami i 39 wierszami
  Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważne 23 1 .6 .6 .6
25 4 2.5 2.6 3.2
27 1 .6 .6 3.9
29 9 5.7 5.8 9.7
30 3 1.9 1.9 11.7
32 8 5.0 5.2 16.9
33 3 1.9 1.9 18.8
34 8 5.0 5.2 24.0
35 6 3.8 3.9 27.9
36 4 2.5 2.6 30.5
37 2 1.3 1.3 31.8
39 4 2.5 2.6 34.4
40 6 3.8 3.9 38.3
41 8 5.0 5.2 43.5
42 4 2.5 2.6 46.1
43 1 .6 .6 46.8
44 4 2.5 2.6 49.4
45 12 7.5 7.8 57.1
46 4 2.5 2.6 59.7
47 6 3.8 3.9 63.6
48 1 .6 .6 64.3
49 2 1.3 1.3 65.6
50 11 6.9 7.1 72.7
51 6 3.8 3.9 76.6
52 3 1.9 1.9 78.6
53 2 1.3 1.3 79.9
54 6 3.8 3.9 83.8
55 3 1.9 1.9 85.7
56 6 3.8 3.9 89.6
57 9 5.7 5.8 95.5
58 2 1.3 1.3 96.8
59 3 1.9 1.9 98.7
62 1 .6 .6 99.4
63 1 .6 .6 100.0
Ogółem 154 96.9 100.0  
Braki danych Systemowe braki danych 5 3.1    
Ogółem 159 100.0    
Tabela częstości
Tabela częstości - Staż pracy w zawodzie nauczyciela (proszę wpisać liczbę) - października 22, 2021
Staż pracy w zawodzie nauczyciela (proszę wpisać liczbę)Staż pracy w zawodzie nauczyciela (proszę wpisać liczbę), tabela, 1 poziomów nagłówków kolumn i 2 poziomów nagłówków wierszy, tabela z 6 kolumnami i 40 wierszami
  Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważne 1 5 3.1 3.2 3.2
2 9 5.7 5.8 9.1
3 4 2.5 2.6 11.7
4 2 1.3 1.3 13.0
5 10 6.3 6.5 19.5
6 4 2.5 2.6 22.1
8 3 1.9 1.9 24.0
9 1 .6 .6 24.7
10 7 4.4 4.5 29.2
11 2 1.3 1.3 30.5
12 18 11.3 11.7 42.2
13 4 2.5 2.6 44.8
14 2 1.3 1.3 46.1
15 6 3.8 3.9 50.0
16 5 3.1 3.2 53.2
17 1 .6 .6 53.9
18 1 .6 .6 54.5
19 3 1.9 1.9 56.5
20 8 5.0 5.2 61.7
21 12 7.5 7.8 69.5
22 3 1.9 1.9 71.4
23 6 3.8 3.9 75.3
25 7 4.4 4.5 79.9
26 2 1.3 1.3 81.2
27 2 1.3 1.3 82.5
28 1 .6 .6 83.1
30 3 1.9 1.9 85.1
31 3 1.9 1.9 87.0
32 2 1.3 1.3 88.3
33 5 3.1 3.2 91.6
34 2 1.3 1.3 92.9
35 2 1.3 1.3 94.2
36 7 4.4 4.5 98.7
40 1 .6 .6 99.4
42 1 .6 .6 100.0
Ogółem 154 96.9 100.0  
Braki danych Systemowe braki danych 5 3.1    
Ogółem 159 100.0    
Tabela częstości
Tabela częstości - Miejsce pracy - października 22, 2021
Miejsce pracyMiejsce pracy, tabela, 1 poziomów nagłówków kolumn i 2 poziomów nagłówków wierszy, tabela z 6 kolumnami i 9 wierszami
  Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważne SP (1-3) 41 25.8 26.6 26.6
SP (4-8) 76 47.8 49.4 76.0
szkoła ponadpodst. 36 22.6 23.4 99.4
5 1 .6 .6 100.0
Ogółem 154 96.9 100.0  
Braki danych Systemowe braki danych 5 3.1    
Ogółem 159 100.0    
Tabela częstości
Tabela częstości - Nauczany przedmiot/przedmioty (jeśli dotyczy, np. matematyka, biologia; UWAGA: w (więcej)przypadku nauczycieli specjalistów proszę o wpisanie stanowiska, np. psycholog/logopeda/pedagog) - października 22, 2021(mniej)
Nauczany przedmiot/przedmioty (jeśli dotyczy, np. matematyka, biologia; UWAGA: w przypadku nauczycieli specjalistów proszę o wpisanie stanowiska, np. psycholog/logopeda/pedagog)Nauczany przedmiot/przedmioty (jeśli dotyczy, np. matematyka, biologia; UWAGA: w przypadku nauczycieli specjalistów proszę o wpisanie stanowiska, np. psycholog/logopeda/pedagog), tabela, 1 poziomów nagłówków kolumn i 2 poziomów nagłówków wierszy, tabela z 6 kolumnami i 10 wierszami
  Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważne eduk.wczesnoszk. 36 22.6 23.4 23.4
j.pol. 18 11.3 11.7 35.1
języki obce 33 20.8 21.4 56.5
matem. 51 32.1 33.1 89.6
specjl. 16 10.1 10.4 100.0
Ogółem 154 96.9 100.0  
Braki danych Systemowe braki danych 5 3.1    
Ogółem 159 100.0    
Tabela częstości
Tabela częstości - Stopień awansu zawodowego - października 22, 2021
Stopień awansu zawodowegoStopień awansu zawodowego, tabela, 1 poziomów nagłówków kolumn i 2 poziomów nagłówków wierszy, tabela z 6 kolumnami i 9 wierszami
  Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważne stażysta 13 8.2 8.4 8.4
kontraktowy 30 18.9 19.5 27.9
mianowany 39 24.5 25.3 53.2
dyplom. 72 45.3 46.8 100.0
Ogółem 154 96.9 100.0  
Braki danych Systemowe braki danych 5 3.1    
Ogółem 159 100.0    
Tabela częstości
Tabela częstości - Miejsce lokalizacji przedszkola/szkoły - października 22, 2021
Miejsce lokalizacji przedszkola/szkołyMiejsce lokalizacji przedszkola/szkoły, tabela, 1 poziomów nagłówków kolumn i 2 poziomów nagłówków wierszy, tabela z 6 kolumnami i 9 wierszami
  Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważne wieś 34 21.4 22.1 22.1
miasto do 20 tys. 29 18.2 18.8 40.9
miasto 20-100 tys. 41 25.8 26.6 67.5
miasto powyżej 100 tys. 50 31.4 32.5 100.0
Ogółem 154 96.9 100.0  
Braki danych Systemowe braki danych 5 3.1    
Ogółem 159 100.0    
Tabela częstości
Tabela częstości - [Nauczyciele w mojej placówce dysponują sprzętem komputerowym umożliwiającym im (więcej)prowadzenie zdalnego nauczania.] - października 22, 2021(mniej)
[Nauczyciele w mojej placówce dysponują sprzętem komputerowym umożliwiającym im prowadzenie zdalnego nauczania.] [Nauczyciele w mojej placówce dysponują sprzętem komputerowym umożliwiającym im prowadzenie zdalnego nauczania.], tabela, 1 poziomów nagłówków kolumn i 2 poziomów nagłówków wierszy, tabela z 6 kolumnami i 9 wierszami
  Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważne 1 10 6.3 6.5 6.5
2 23 14.5 14.9 21.4
3 71 44.7 46.1 67.5
4 50 31.4 32.5 100.0
Ogółem 154 96.9 100.0  
Braki danych Systemowe braki danych 5 3.1    
Ogółem 159 100.0    
Tabela częstości
Tabela częstości - [Moja placówka stosowała już wcześniej (przed ograniczeniem działania placówek z(więcej) powodu epidemii) elementy e-learningu.] - października 22, 2021(mniej)
[Moja placówka stosowała już wcześniej (przed ograniczeniem działania placówek z powodu epidemii) elementy e-learningu.] [Moja placówka stosowała już wcześniej (przed ograniczeniem działania placówek z powodu epidemii) elementy e-learningu.], tabela, 1 poziomów nagłówków kolumn i 2 poziomów nagłówków wierszy, tabela z 6 kolumnami i 9 wierszami
  Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważne 1 101 63.5 65.6 65.6
2 27 17.0 17.5 83.1
3 16 10.1 10.4 93.5
4 10 6.3 6.5 100.0
Ogółem 154 96.9 100.0  
Braki danych Systemowe braki danych 5 3.1    
Ogółem 159 100.0    
Tabela częstości
Tabela częstości - ZaangażowanieRodziców - października 22, 2021
ZaangażowanieRodzicówZaangażowanieRodziców, tabela, 1 poziomów nagłówków kolumn i 2 poziomów nagłówków wierszy, tabela z 6 kolumnami i 9 wierszami
  Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważne 1 8 5.0 5.2 5.2
2 33 20.8 21.4 26.6
3 40 25.2 26.0 52.6
4 73 45.9 47.4 100.0
Ogółem 154 96.9 100.0  
Braki danych Systemowe braki danych 5 3.1    
Ogółem 159 100.0    
Tabela częstości
Tabela częstości - [Mogę liczyć na wsparcie dyrekcji placówki w zakresie realizacji zdalnego nauczan(więcej)ia.] - października 22, 2021(mniej)
[Mogę liczyć na wsparcie dyrekcji placówki w zakresie realizacji zdalnego nauczania.][Mogę liczyć na wsparcie dyrekcji placówki w zakresie realizacji zdalnego nauczania.], tabela, 1 poziomów nagłówków kolumn i 2 poziomów nagłówków wierszy, tabela z 6 kolumnami i 9 wierszami
  Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważne 1 14 8.8 9.1 9.1
2 30 18.9 19.5 28.6
3 64 40.3 41.6 70.1
4 46 28.9 29.9 100.0
Ogółem 154 96.9 100.0  
Braki danych Systemowe braki danych 5 3.1    
Ogółem 159 100.0    
Tabela częstości
Tabela częstości - [Wsparciekolegów] - października 22, 2021
[Wsparciekolegów] [Wsparciekolegów], tabela, 1 poziomów nagłówków kolumn i 2 poziomów nagłówków wierszy, tabela z 6 kolumnami i 9 wierszami
  Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważne 1 26 16.4 16.9 16.9
2 44 27.7 28.6 45.5
3 59 37.1 38.3 83.8
4 25 15.7 16.2 100.0
Ogółem 154 96.9 100.0  
Braki danych Systemowe braki danych 5 3.1    
Ogółem 159 100.0    
Tabela częstości
Tabela częstości - [Moi uczniowie dysponują sprzętem komputerowym niezbędnym do realizacji zdalnego (więcej)nauczania.] - października 22, 2021(mniej)
[Moi uczniowie dysponują sprzętem komputerowym niezbędnym do realizacji zdalnego nauczania.][Moi uczniowie dysponują sprzętem komputerowym niezbędnym do realizacji zdalnego nauczania.], tabela, 1 poziomów nagłówków kolumn i 2 poziomów nagłówków wierszy, tabela z 6 kolumnami i 9 wierszami
  Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważne 1 3 1.9 1.9 1.9
2 53 33.3 34.4 36.4
3 72 45.3 46.8 83.1
4 26 16.4 16.9 100.0
Ogółem 154 96.9 100.0  
Braki danych Systemowe braki danych 5 3.1    
Ogółem 159 100.0    
Tabela częstości
Tabela częstości - [Uważam, że MEN skutecznie wspiera nauczycieli w zakresie zdalnego nauczania.] -(więcej) października 22, 2021(mniej)
[Uważam, że MEN skutecznie wspiera nauczycieli w zakresie zdalnego nauczania.] [Uważam, że MEN skutecznie wspiera nauczycieli w zakresie zdalnego nauczania.], tabela, 1 poziomów nagłówków kolumn i 2 poziomów nagłówków wierszy, tabela z 6 kolumnami i 9 wierszami
  Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważne 1 91 57.2 59.1 59.1
2 48 30.2 31.2 90.3
3 12 7.5 7.8 98.1
4 3 1.9 1.9 100.0
Ogółem 154 96.9 100.0  
Braki danych Systemowe braki danych 5 3.1    
Ogółem 159 100.0    
Tabela częstości
Tabela częstości - [Dysponuję własnym sprzętem komputerowym niezbędnym do prowadzenia zdalnego nauc(więcej)zania.] - października 22, 2021(mniej)
[Dysponuję własnym sprzętem komputerowym niezbędnym do prowadzenia zdalnego nauczania.] [Dysponuję własnym sprzętem komputerowym niezbędnym do prowadzenia zdalnego nauczania.], tabela, 1 poziomów nagłówków kolumn i 2 poziomów nagłówków wierszy, tabela z 6 kolumnami i 9 wierszami
  Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważne 1 5 3.1 3.2 3.2
2 6 3.8 3.9 7.1
3 14 8.8 9.1 16.2
4 129 81.1 83.8 100.0
Ogółem 154 96.9 100.0  
Braki danych Systemowe braki danych 5 3.1    
Ogółem 159 100.0    
Tabela częstości
Tabela częstości - [Zdalne nauczanie pozwala mi na pełną realizację podstawy programowej.] - paździ(więcej)ernika 22, 2021(mniej)
[Zdalne nauczanie pozwala mi na pełną realizację podstawy programowej.] [Zdalne nauczanie pozwala mi na pełną realizację podstawy programowej.], tabela, 1 poziomów nagłówków kolumn i 2 poziomów nagłówków wierszy, tabela z 6 kolumnami i 9 wierszami
  Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważne 1 7 4.4 4.5 4.5
2 46 28.9 29.9 34.4
3 70 44.0 45.5 79.9
4 31 19.5 20.1 100.0
Ogółem 154 96.9 100.0  
Braki danych Systemowe braki danych 5 3.1    
Ogółem 159 100.0    
Tabela częstości
Tabela częstości - [Wiem, w jaki sposób zdalnie oceniać osiągnięcia uczniów.] - października 22, 20(więcej)21(mniej)
[Wiem, w jaki sposób zdalnie oceniać osiągnięcia uczniów.] [Wiem, w jaki sposób zdalnie oceniać osiągnięcia uczniów.], tabela, 1 poziomów nagłówków kolumn i 2 poziomów nagłówków wierszy, tabela z 6 kolumnami i 9 wierszami
  Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważne 1 47 29.6 30.5 30.5
2 43 27.0 27.9 58.4
3 35 22.0 22.7 81.2
4 29 18.2 18.8 100.0
Ogółem 154 96.9 100.0  
Braki danych Systemowe braki danych 5 3.1    
Ogółem 159 100.0    
Tabela częstości
Tabela częstości - [Czuję, że mam dobry kontakt ze swoimi uczniami podczas zdalnego nauczania.] - p(więcej)aździernika 22, 2021(mniej)
[Czuję, że mam dobry kontakt ze swoimi uczniami podczas zdalnego nauczania.] [Czuję, że mam dobry kontakt ze swoimi uczniami podczas zdalnego nauczania.], tabela, 1 poziomów nagłówków kolumn i 2 poziomów nagłówków wierszy, tabela z 6 kolumnami i 9 wierszami
  Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważne 1 12 7.5 7.8 7.8
2 39 24.5 25.3 33.1
3 69 43.4 44.8 77.9
4 34 21.4 22.1 100.0
Ogółem 154 96.9 100.0  
Braki danych Systemowe braki danych 5 3.1    
Ogółem 159 100.0    
Tabela częstości
Tabela częstości - [W mojej placówce są jasne wytyczne w zakresie realizacji zdalnego nauczania.] -(więcej) października 22, 2021(mniej)
[W mojej placówce są jasne wytyczne w zakresie realizacji zdalnego nauczania.] [W mojej placówce są jasne wytyczne w zakresie realizacji zdalnego nauczania.], tabela, 1 poziomów nagłówków kolumn i 2 poziomów nagłówków wierszy, tabela z 6 kolumnami i 9 wierszami
  Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważne 1 32 20.1 20.8 20.8
2 26 16.4 16.9 37.7
3 59 37.1 38.3 76.0
4 37 23.3 24.0 100.0
Ogółem 154 96.9 100.0  
Braki danych Systemowe braki danych 5 3.1    
Ogółem 159 100.0    
Tabela częstości
Tabela częstości - [Czuję, że moi uczniowie są zadowoleni z prowadzonego przeze mnie zdalnego naucza(więcej)nia.] - października 22, 2021(mniej)
[Czuję, że moi uczniowie są zadowoleni z prowadzonego przeze mnie zdalnego nauczania.][Czuję, że moi uczniowie są zadowoleni z prowadzonego przeze mnie zdalnego nauczania.], tabela, 1 poziomów nagłówków kolumn i 2 poziomów nagłówków wierszy, tabela z 6 kolumnami i 9 wierszami
  Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważne 1 2 1.3 1.3 1.3
2 34 21.4 22.1 23.4
3 74 46.5 48.1 71.4
4 44 27.7 28.6 100.0
Ogółem 154 96.9 100.0  
Braki danych Systemowe braki danych 5 3.1    
Ogółem 159 100.0    
Tabela częstości
Tabela częstości - . [Przesłanie materiałów do uzupełnienia przez uczniów (np. karty pracy)] - paźdz(więcej)iernika 22, 2021(mniej)
. [Przesłanie materiałów do uzupełnienia przez uczniów (np. karty pracy)]. [Przesłanie materiałów do uzupełnienia przez uczniów (np. karty pracy)], tabela, 1 poziomów nagłówków kolumn i 2 poziomów nagłówków wierszy, tabela z 6 kolumnami i 10 wierszami
  Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważne 1 13 8.2 11.9 11.9
2 53 33.3 48.6 60.6
3 34 21.4 31.2 91.7
4 7 4.4 6.4 98.2
5 2 1.3 1.8 100.0
Ogółem 109 68.6 100.0  
Braki danych Systemowe braki danych 50 31.4    
Ogółem 159 100.0    
Tabela częstości
Tabela częstości - . [Polecenia do wykonania przesłane za pomocą dziennika elektronicznego] - paździ(więcej)ernika 22, 2021(mniej)
. [Polecenia do wykonania przesłane za pomocą dziennika elektronicznego]. [Polecenia do wykonania przesłane za pomocą dziennika elektronicznego], tabela, 1 poziomów nagłówków kolumn i 2 poziomów nagłówków wierszy, tabela z 6 kolumnami i 10 wierszami
  Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważne 1 50 31.4 45.9 45.9
2 33 20.8 30.3 76.1
3 14 8.8 12.8 89.0
4 9 5.7 8.3 97.2
5 3 1.9 2.8 100.0
Ogółem 109 68.6 100.0  
Braki danych Systemowe braki danych 50 31.4    
Ogółem 159 100.0    
Tabela częstości
Tabela częstości - [Połączenia telefoniczne z uczniami/rodzicami] - października 22, 2021